Optimalizace logistických činností při expedici v elektrotechnické výrobě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Logistika, neboli proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa jejich spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků, se stala důležitou a nedílnou součástí každého podniku. Nezbytnou složkou procesu plánování je analýza současného stavu podniku, která hledá slabá místa stávajícího stavu, a na základě které lze fungování podniku začít zefektivňovat. Tato diplomová práce analyzuje současný stav expedičního úseku firmy ModusLink Czech Republic s.r.o. – detailně analyzuje pracovní činnosti na úseku prováděné a s využitím rozborově chronometrážní metody vyhodnocuje teoretickou a reálně dosažitelnou kapacitu sledovaného úseku. Reálně dosažitelná kapacita úseku je pak konfrontována se skutečnou kapacitou úseku dosaženou v průběhu sledovaných měsíců, přičemž na základě výsledků konfrontace jsou v práci uvedeny závěry a možná doporučení na případná zlepšení.
Logistics as a process of planning, realization and controlling of effective and powerful workflow and commodities warehousing, services and related information with the goal of costumers satisfaction, became highly important and inseparable part of every company. The essential part of the planning process is an analysis of the current company situation, which tries to find all the limiting factors, and which serves as a basis for the process of making a company more effective. This diploma thesis analyses the current state of the expedition division of the ModusLink Czech Republic s.r.o. company – it analyses all its working operations in detail and using chronometrical analysis method evaluates division‘s theoretical and feasible throughput capacity. The feasible throughput capacity is then confronted with division’s real throughput capacity achieved during the monitored months, and depending on the results of the comparison there are some conclusions and recommendations for future improvements mentioned.
Description
Citation
REBOKOVÁ, L. Optimalizace logistických činností při expedici v elektrotechnické výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Z rozboru činnosti úseku expedice vyplývá, že kapacitu úseku by bylo možné navýšit zhruba o 30% bez přetěžování zaměstnanců. Proč jste jako jedno z opatření, a to i v souvislosti se zmiňovanou vysokou fluktuací pracovníků, nenavrhla snížení jejich počtu a zlepšení finančního ohodnocení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO