Návrh technologie výroby měřicího přípravku pro optické měření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem technologie pro výrobu zadaného dílu od firmy Meopta s.r.o. Práce se zabývá problematikou třískového obrábění, tepelného zpracování a řezných materiálů. Hlavní část bakalářské práce spočívá výběrem vhodného strojního vybavení a řezných nástrojů, tak aby se dosáhlo požadovaných vlastností a parametrů součásti. Závěrem práce je zpracování technologického postupu.
The bachelor thesis deals with the design of technology for the production of the mentioned part of the company. Meopta s.r.o. The thesis deals with the issues of machining, heat treatment and cutting materials. The main part of the bachelor thesis consists in the selection of suitable machines and cutting tools to achieve the desired properties and parameters of the part. In the end of the work the technological procedure is elaborated.
Description
Citation
VEČERKA, M. Návrh technologie výroby měřicího přípravku pro optické měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (místopředseda) doc. Ing. Pavel Zeman, PhD. (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Vyjádřete se k technologičnosti konstrukce. částečně zodpovězeno 2. Proč se po žíhání ještě frézovalo a nešlo se rovnou na brusku? zodpovězeno 3. Proč jste nezvolili jiný typ materiálu? Například slitinu hliníku? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO