Kompozitní hydrogely

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Obsahem této bakalářské práce je rešerše na téma kompozitních hydrogelů a následný výzkum reologických vlastností připravených hydrogelů z polysacharidu – Gellanu a také zjištění vlastností hydrogelů s přídavkem dvou druhů částic – IPA vezikul a směsi částic hydroxyapatitu a síranu vápenatého získaných rozpadem pelety PerOssalu (PO částice). Hydrogely jsou připravované se třemi různými koncentracemi Gellanu – 1 %, 1,5 %a 2 %. Vlastnosti takto připravených hydrogelů byly zjišťovány pomocí frekvenčních a převážně amplitudových testů. Dále byly porovnány dvě různé metody aplikace vzorku na měřící destičku reometru. Běžně využívaná metoda nakrájení vzorku byla nahrazena injekční aplikací. Injekčně aplikované vzorky byly proměřeny, výsledky vyhodnoceny a porovnány s výsledky gelů aplikovaných nakrájením.
The content of this bachelor's thesis is research on the topic of composite hydrogels and subsequent research on the rheological properties of prepared hydrogels from the polysaccharide – Gellan, as well as the determination of the properties of hydrogels with the addition of two types of particles – IPA vesicles and a mixture of hydroxyapatite and calcium sulfate particles obtained by the breakdown of PerOssal pellets (PO particles). Hydrogels are prepared with three different concentrations of Gellan – 1%, 1.5% and 2%. The properties of hydrogels prepared in this way were determined using frequency and mainly amplitude tests. Furthermore, two different methods of applying the sample to the measuring plate of the rheometer were compared. The commonly used method of slicing the sample has been replaced by injection application. The injected samples were measured, the results evaluated and compared with the results of the gels applied by slicing.
Description
Citation
BLECHOVÁ, D. Kompozitní hydrogely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své bakalářské práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky bakalářské práce. Komise zhodnotila její bakalářskou práci celkově jako výbornou. Dzik: Jak se změnila struktura gelu při injekční aplikaci? Obruča: Jaké jsou nároky na daný gel? Měl by se gel v těle rozložit? Pekař: Jaké jsou stávající veterinární postupy? Byla vidět rozdílnost v připravených gelech i pouhým okem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO