Korelační analýza pohybu částice v optické pasti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá popisem náhodného (Brownova) pohybu mikroskopické částice zachycené v optické pasti. Poskytuje náhled na využití v biologii. Velký prostor je věnován popisu metod, které umožňují díky náhodnému pohybu popsat past pomocí takzvané tuhosti. Nejprve jsou metody odhadu otestovány na simulovaných datech. Před využitím těchto metod na reálná data byla nutná jejich úprava, konkrétně eliminace přeslechů a frekvenčního rušení. V závěru práce byly popsány rozdíly při odhadu tuhosti z autokorelační funkce a výkonového spektra.
This bachelor’s thesis deals with the description of random (Brownian) motion of microscopic particle trapped by optical trap. This thesis provides overview of possible usage in biology. The major part of the thesis is dedicated to description of methods that allow characterize optical trap with etc. stiffness thanks to the random motion. First, the estimation methods are tested on the simulated data. Before using these methods for real data, it was necessary to modify them, specifically to eliminate crosstalk and frequency noise. The differences in the estimation of the stiffness from the autocorrelation function and the power spectrum were described in the conclusion.
Description
Citation
KOUDELNÍČEK, K. Korelační analýza pohybu částice v optické pasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen) RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. položil otázku zda student řešil výtku v posudku o hodnotě tuhosti v případě nulového výkonu laseru. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO