Sprejovatelné elastické biopolymerní hydrogely pro hojení ran

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cíle prezentované bakalářské práce jsou zamšřeny na přípravu a charakteristiku sprejovatelných hydrogelů z vhodných netoxických látek, za účelem vyvinutí gelů aplikovatelných pro řízené hojení ran. Teoretická část se zabývá obecnými vlastnostmi hydrogelů, způsoby jejich síťování, a uvádí vybrané přírodní a syntetické materiály používané pro přípravu hydrogelů. Obsahuje také krátký přehled již připravených sprejovatelných hydrogelů, které ale zatím nejsou komerčně využívány. Experimentální část popisuje výběr a použití lehce dostupných netoxických materiálů a měření chemicko-fyzikálních vlastností z nich připravených gelů. Jako strukturní polymery byly zvoleny gum Karaya, poly(vinyl alcohol) a alginát sodný společně s různými fyzikálními síťovadly a aditivy. Polymery včetně aditiv byly podrobeny zkouškám rozpustnosti, a v určitých poměrech byly smíchány a následně síťovány za tvorby přednostně transparentních hydrogelů. Poté byly vyhodnoceny jejich optické a reologické vlastnosti. Z měření optických vlastností vyplývá, že gum Karaya ovlivňuje růst jak žlutosti, tak i transparentnosti připravených hydrogelů. Reologické měření prokázalo že vyšší obsah polysacharidu gum Karaya snižuje mechanickou odolnost připravených hydrogelů. Tuhost hydrogelů byla ovlivněna jak nízkou tak i vysokou koncentrací síťovadla, kde optimální množství vykázalo nejlepší výsledky. Správný poměr a dávkování použitých látek jsou tedy hlavními parametry pro získání nejvhodnějších vlastností hydrogelů pro sprejovatelné obvazy na hojení ran.
The main aim of the presented bachelor thesis is focused on the preparation and characterization of sprayable hydrogels from suitable non-toxic substances, in order to develop gels applicable in wound healing management. The theoretical part deals with general properties of hydrogels, methods of their crosslinking and presents selected natural and synthetic materials used for the preparation of hydrogels. It also contains a brief overview of already prepared sprayable hydrogels, which are not yet commercially used. The experimental part describes the selection and use of readily available non-toxic biomaterials and the measurement of the physico-chemical properties of the prepared gels. Gum Karaya, poly(vinyl alcohol) and sodium alginate were selected as the structural polymers together with different physical crosslinkers and additives. The polymers and additives were subjected to solubility test followed by mixing in certain ratios and crosslinked to form preferably transparent hydrogels. Subsequently their optical and rheological properties were valuated. The measurement of optical properties shows that probably gum Karaya affected increasing in both yellowness as well as transparency. By rheological measuring it was demonstrated, that the higher content of gum Karaya reduces the mechanical resistance of the prepared hydrogels. Hydrogel strength reflects both low and high amount of crosslinker where the optimal amount gave the best result. Therefore, the correct ratio of the used substances is the main parameter for obtaining the most effective hydrogel properties suitable for sprayable hydrogel dressings.
Description
Citation
WACLAWIKOVÁ, P. Sprejovatelné elastické biopolymerní hydrogely pro hojení ran [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Studentka velmi přehledně prezentovala výsledky své bakalářské práce. V dané problematice se orientuje. Oponent nebyl přítomen. Jeho otázky byly uspokojivě zodpovězeny. Otázky z diskuse: Jaký je chemický vzorec gum karaya? Otázka byla zodpovězena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO