Historie technické normalizace po roce 1949

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek z č. 1/20151) a zabývá se vývojem technické normalizace po roce 1949. Kromě historických údajů se článek zabývá také základními pojmy a právními předpisy souvisejícími s technickou normalizací a také stavebními řády (zákony) na území Československé a České republiky po roce 1949. Součástí hlavní části je také podkapitola věnující se problematice závaznosti technických norem v daných období (1949–1992 a 1993–2015). Další část článku se zaobírá problematikou Eurokódů jakožto jediných platných evropských norem, zabývajících se navrhováním stavebních konstrukcí, které platí i na území České republiky. Tato kapitola je rozdělena na několik částí, jako jsou např. základní informace, data o schvalování, účel Eurokódů, obsah technické normy, historický vývoj, postup zavádění a další rozvoj Eurokódů.
Contribution builds on a previous post from no. 1/20151) and is engaged in the development of technical standards since 1949. In addition to historical data, the article also deals with the basic concepts and legislation relating to technical standardization and building regulations (laws) on the territory of the Czechoslovak and Czech Republic after 1949. The main part of the subchapter is also devoted to the issue of the binding nature of technical standards in the respective periods (1949–1992 and 1993–2015). Another part of the article deals with the issue of Eurocodes as the only valid European standards, dealing with designing building structures, which applies to the Czech Republic. This chapter is divided into several parts, such as. Basic information, data on the approval, the purpose of the Eurocodes, the content of the technical standards, the history, process implementation and further development of the Eurocodes.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2015. vol. 26, č. 4, s. 171-186. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO