Návrh stejnosměrného elektromagnetu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá elekromagnety a měřením na nich. Je zde popsána historie objevení elektromagnetů, princip na kterém pracují, jejich konstrukce a rozdělení dle různých kritérií. Jednotlivé základní typy jsou dále podrobněji popsány. Pro stejnosměrné a střídavé elektromagnety je vysvětlen způsob odvození výpočtu tahové síly. Je zde podrobně popsán postup návrhu jádrového stejnosměrného elektromagnetu, který je následně odsimulován v programu FEMM a v programu Inventor je vytvořen 3D model s technickou dokumentací. Část se také věnuje měření na elektromagnetech. Přesněji jde o měření statické a dynamické tahové charakteristiky a měření oteplení elektromagnetu. Dále jsou vysvětleny přechodové jevy a jejich měření, konkrétně špičkový proud při zapínání a špičkové přepětí při vypínání.
This bachelor thesis deals with electromagnets and measurements on them. There is described the history of discovery of electromagnets, the principle of operation, their construction, and classification according to various criteria. More detailed descriptions of individual basic types are presented. The method of deriving the tensile force calculation is explained for DC as well as for AC electromagnets. There is a detailed description of the design process of a core DC electromagnet, which is then simulated in the FEMM program, and a 3D model with technical documentation is created in the Inventor program. The part also deals with measurement on electromagnets. More precisely, it is a measurement of static and dynamic tensile characteristics, measurement of electromagnets temperature rise. In the next part, transient phenomena and their measurements are explained, namely inrush current and switching overvoltage.
Description
Citation
MAYER, A. Návrh stejnosměrného elektromagnetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma Návrh stejnosměrného elektromagnetu. Práce obsahuje historii vývoje elektromagnetů a jejich rozdělení podle různých kritérií. Na základě zadaných parametrů byl analyticky navržen stejnsoměrný elektromagnet, výsledky byly následně ověřeny pomocí simulací v prostředí FEMM. Výstupem jsou dále tahové charakteristiky porovnávající navržený elektromagnet se skutečným a model v prostředí Inventor. Na otázky oponenta bylo zodpovězeno, na některé doplňující dotazy členů komise student odpověděl s rezervami. Bez pomoci členů komise nedokázal zderivovat funkci 1/x. Oponent vytknul různé formální nedostatky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO