Extrakce informací z dokumentů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
S rozvojem digitalizace přichází potřeba analýzy historických dokumentů. Důležitou úlohou pro extrakci informací a dolování dat je rozpoznávání pojmenovaných entit. Cílem této práce je vyvinout systém pro extrakci informací z českých historických dokumentů, jako jsou noviny, kroniky a matriční knihy. Byl navržen systém pro extrakci informací, jehož vstupem jsou naskenované historické dokumenty zpracované OCR algoritmem. Systém je založen na modifikovaném modelu RoBERTa. Extrakce informací z českých historických dokumentů přináší výzvy v podobě nutnosti vhodného korpusu pro historickou Češtinu. Pro trénování systému byly použity korpusy Czech Named Entity Corpus (CNEC) a Czech Historical Named Entity Corpus (CHNEC), spolu s mým vlastním vytvořeným korpusem. Systém dosahuje úspěšnosti 88,85 F1 skóre na CNEC a 87,19 F1 skóre na CHNEC. Toto je zlepšení o 1,36 F1 u CNEC a 5,19 F1 u CHNEC a tedy nejlepší známé výsledky.
With development of digitization comes the need for historical document analysis. Named Entity Recognition is an important task for Information extraction and Data mining. The goal of this thesis is to develop a system for extraction of information from Czech historical documents, such as newspapers, chronicles and registry books. An information extraction system was designed, the input of which is scanned historical documents processed by the OCR algorithm. The system is based on a modified RoBERTa model. The extraction of information from Czech historical documents brings challenges in the form of the need for a suitable corpus for historical Czech. The corpora Czech Named Entity Corpus (CNEC) and Czech Historical Named Entity Corpus (CHNEC) were used to train the system, together with my own created corpus. The system achieves 88.85 F1 score on CNEC and 87.19 F1 score on CHNEC, obtaining new state-of-the-art results.
Description
Citation
JANÍK, R. Extrakce informací z dokumentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Počítačové vidění
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-08-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO