Aplikace metody přenosových funkcí pro stanovení mezní zatěžovací křivky mikropilot

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím metody přenosových funkcí pro návrh mikropilot. Zkoušky mikropilot, systému GEWI a Ischebeck TITAN, zhotovených převážně v neogenních jílech byly v této práci základně vyhodnoceny a následně byly použity pro zpětnou analýzu mezní zatěžovací křivky a validaci doporučených hodnot pro vstupní parametry výpočtu predikce chování mikropiloty pomocí MPF v programu PMpLTO. Nakonec byla provedena a vyhodnocena parametrická studie zohledňující různé délky mikropiloty.
This bachelor’s thesis is about the use of load transfer method for micropiles design. Load tests of micropiles, GEWI system and Ischebeck TITAN system, bored mostly in neogene clays were evaluated. The obtained test results were subsequently utilized for inverse analysis of limit load curve and validation of recommended input parameters for the prediction of micropile behaviour using the load transfer method within the PMpLTO software. Lastly, a parametric study considering various micropile lengths was performed and evaluated.
Description
Citation
MAREŠ, M. Aplikace metody přenosových funkcí pro stanovení mezní zatěžovací křivky mikropilot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. (místopředseda) Ing. Věra Glisníková, CSc. (člen) doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. (člen) Ing. Karel Zdražil, CSc. (člen) Ing. Jiří Boštík, Ph.D. (člen) Mgr. Vladislava Kopřivová (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student Matěj Mareš obhajoval bakalářskou práci na téma "Aplikace metody přenosových funkcí pro stanovení mezní zatěžovací křivky mikropilot". Po její prezentaci a přednesení posudků vedoucího a oponenta práce reagoval student na otázky vedoucího a oponenta práce, a to: Jak jste zohlednil tuhost průřezu mikropiloty složeného z ocelové výztuže a a cementové zálivky? Jak jste volil míru navýšení parametrů zeminy? Neuvažoval jste o použití parametru M i u mikropilot Ischebeck TITAN? Poté odpovídal na dotazy předsedy a členů zkušební komise: Proč se liší hodnoty Ms u zemin? Jakým způsobem jste stanovil hodnoty RSI? V čem spočívá výhoda použitých parametrů pro oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou? Byl uvažován modul tuhosti betonu v tahu? Jak se provádí injektáž mikropilot? Obhajoba bakalářské práce byla hodnocena klasifikačním stupněm ECTS takto: A/1, výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO