Příprava lehkých kompozitů na bázi alkalicky aktivovaných popílků z vysokoteplotního spalování uhlí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce se zabývá studiem možností přípravy lehkých kompozitů na bázi tuhých zbytků z vysokoteplotního spalování. Důraz je kladen především na možnosti alkalické aktivace vodním sklem a 50% roztokem hydroxidu sodného. Dále se práce zabývá hledáním vhodných příměsí, které po smíšení v alkalickém prostředí uvolňují plyn a tím dávají možnost vzniku lehkým pórovitých kompozitům. Výsledkem práce je návrh jedné nebo několika receptur pro přípravu lehkých kompozitů z tuhých zbytků vysokoteplotního spalování cestou alkalické aktivace. Jako analytické metody bylo užito XRD rentgenové difrakční analýzy především ke zjištění totožnosti produktů hydratace a alkalicko-křemičité reakce (fází) alkalické aktivace.
This thesis studies possibilities of preparation light composite materials based on solid residues from high-temperature burning. The main focus is put on potential alkaline activation by water glass and 50% sodium hydroxide solution. Further on, the thesis analyzes suitable additions which when added into alkaline environment with alkali release gas and thus enable to create light porous composites. The aim of this work is to suggest one or several recipes for preparation of light composites made from solid residues from high-temperature burning through alkaline activation. To method of XRD diffraction analysis has been used to identify the products of hydration and alkaline-siliceous reaction (phases) of alkaline activation.
Description
Citation
WEIGLOVÁ, J. Příprava lehkých kompozitů na bázi alkalicky aktivovaných popílků z vysokoteplotního spalování uhlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-01-21
Defence
Uchazečka přednesla výsledky své práce velmi přehledně a jasně. Otázky oponentů i členů komise odpověděla správně a prokázala velmi dobré znalosti studované problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO