Kování závěsného šroubu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia řeší postup výroby závěsného šroubu kombinací dvou technologií objemového tváření za tepla. Volného kování pro vykování předkovku a zápustkového kování pro zhotovení konečného tvaru součásti. Závěsný šroub se bude vyrábět v sérii 5 000 ks/rok z konstrukční oceli ČSN 11 375.1 s obsahem uhlíku 0,2% C. Materiál je dodáván ve formě kruhové tyče o průměru 135 mm a délce 6 000 mm. Z ní se budou stříhat menší kusy dlouhé 172 mm pomocí průmyslových nůţek ScKU 800. Na základě literární studie kování a provedených výpočtů byl pro volné kování zvolen buchar KHZ 4 A od firmy Šmeral Brno a.s. a pro kování v zápustce buchar s označením L 9 2040 mkg od francouzské společnosti Bché. Polotovar bude ohříván v plynové komorové peci RKG 08.9.03-12 s výkonem 600 kW. Výkovek bude ostřiţen na ostřihovacím lisu LKOA 200. Zápustky jsou vyrobeny z nástrojové oceli ČSN 19 663.
Bachelor thesis developed in the bachelor degree addresses the production process eyebolt combination of the two technologies volume thermofotming. Forging the forging and die forging slug for making the final shape of the part. Eyebolt will be produced in a series of 5,000 units / year of structural steel ČSN 11 375.1 with a carbon content of 0.2 % C. The material is supplied in the form of round bars with a diameter of 135 mm and a length of 6000 mm . From this it will be cut smaller pieces using a 172 mm long industrial scissors ScKU 800 Based on the literature study and fitting the calculations was chosen for forging hammer KHZ 4 A from Šmeral Brno as and drop forging hammer with the designation L 9 mg in 2040 by a French company Bché . Semi-finished product is heated in a gas chamber furnace RKG 08.9.03-12 with an output of 600 kW. Forging the trimming on the trim press LKOA 200th Dies are made of tool steel DIN 19 663.
Description
Citation
PUKLICKÝ, V. Kování závěsného šroubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a odpověděl na otázky oponenta. Student odpovídal na následující otázky komise: 1. Jaké je správné označení ocel 11375 dle ČSN normy. 2. Jaký je výsledný stav použitého materiálu? 3. Jak je prováděno vyjmutí výkovku ze zápustky? 4. Jaký byl důvod použití protiběžného bucharu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO