Bytový dům, Heřmanův Městec

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem vícepodlažního bytového domu s řadovými garážemi v Heřmanově Městci. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Dům s osmi bytovými jednotkami je určen pro rodinné bydlení. Hlavní vstup do objektu je orientován na východ. Dům má nepravidelný pravoúhlý tvar půdorysu a je zastřešen plochou střechou. Pobytové místnosti jsou orientovány na jih a západ. Objekt je postaven z keramických tvárnic v nadzemním podlaží a z betonových tvárnic ztraceného bednění v podzemním podlaží. Vodorovné konstrukce tvoří keramické vložky a nosníky. Projekt byl vypracován pomocí výukové verze počítačového programu AutoCad. Při zpracování byl kladen důraz na dispoziční řešení, architektonický vzhled, statické požadavky a bezpečnost užívání.
The bachelor thesis deals with the design of a multi-storey apartment building with regular garages in Heřmanův Městec. The building has three aboveground and one underground floors. The house with eight dwelling units is designed for family housing. The main entrance to the building is oriented to the east. The house has an irregular rectangular shape of the ground plan and is roofed with a flat roof. Residence rooms are oriented to the south and west. The building is built of ceramic blocks on the above-ground floor and concrete blocks of lost formwork on the underground floor. Horizontal constructions consist of ceramic inserts and beams. The project was developed using the tutorial version of the AutoCad computer program. During processing, emphasis was placed on layout solutions, architectural appearance, static requirements and safety of use.
Description
Citation
RYŠÁNKOVÁ, N. Bytový dům, Heřmanův Městec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO