Vícekanálové zařízení pro elektrochemické měření ze senzorového pole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá vývojem n kanálového systému, který umožní provádět hromadnou analýzu několika vzorků pomocí elektrochemických měřicích metod. Senzorové pole obsahující 8x12 standardních tříelektrodových senzorů vytvořených na DPS může být použito pro detekci těžkých kovů, toxických látek a jiných sloučenin. Senzorový multiplexor připojuje jednotlivé senzory pole k osmikanálovému přesnému potenciostatu navrženému pro elektrochemickou analýzu s limitem detekce pod 10 pA. Senzorový multiplexor lze automaticky ovládat potenciostatem. Vyvinutý systém je schopný měřit až osmi kanály najednou a lze jej snadno upravit pro měření jiných (nechemických) veličin. Data jsou zasílána do obslužné aplikace v počítači, kde je lze posléze zpracovávat a vyhodnocovat.
The work deals with n-channel system enabling many sample analysis at sort time from sensor array using electrochemical methods. The 8x12 sensor arrays are formed from 3 electrodes system created on PCB which can be used for heavy metal analysis and toxic substances determination. The control unit switches each 3 electrode sensor to 8 channel precise potentiostat which was designed for electrochemical analysis with current sensitivity below 10 pA. The potentiostat can synchronize with control unit. Developed system is able to measure up to eight single inputs and may be simply converted to measure other nonchemical values. Measured data will be sent to user-friendly application in computer and analyzed or saved consequently.
Description
Citation
ŽÁK, J. Vícekanálové zařízení pro elektrochemické měření ze senzorového pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Maschke, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student Bc. Jaromír Žák seznámil komisi se svoji diplomovou prací na téma: Vícekanálové zařízení pro elektrochemické měření ze senzorového pole. Odpověděl na otázky oponenta - 1.) Budou navrhovaná technologická zařízení prakticky využita? Jaké jsou případné směry využití navrhovaných funkčních zařízení? 2.) Můžete porovnat navrhované technické zařízení se zařízením, které má v současnosti již komerční využití (xCELLIgence)? 3.) Na str.72 je ukázán záznam detekce kademnatých iontů. U nově navrhovaného zařízení je pozorovatelný poměrně velký šum. Je plánována vhodná kompenzace šumu? Jaké nástroje budou použity? Dále proběhla krátká rozprava k tématu diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO