Rentgenová počítačová tomografie měkkých tkání

Abstract
Abstrakt Průmyslová rentgenová počítačová mikro tomografie (mikro CT) je nedestruktivní zobrazovací technika používaná pro vizualizaci vnitřních struktur vzorků a tvorbu přesných 3D modelů. Jádro této práce se zaměřuje na praktickou implementaci průmyslového mikro CT v oblasti biologického výzkumu se zaměřením na zobrazování měkkých tkání. Cílem této práce bylo prozkoumat potenciál mikro CT zobrazování jako nedestruktivní metody pro vizualizaci měkkých tkání a navrhnout komplexní metodiku pro přípravu vzorků a analýzu získaných dat ve specializovaných programech. Na příkladu případových studií jsou prezentovány aplikace mikro CT zobrazování v různorodých oblastech výzkumu vývojové biologie, poskytující metodologii pro přesnou 3D analýzu vybraných struktur. V závěru práce je diskutován potenciál zobrazování průmyslovým mikro CT v biologickém výzkumu, zaměřeným na schopnosti identifikovat anatomické struktury, sledovat vývojové procesy a zlepšit naše chápání komplexních biologických systémů.
Abstract Industrial X-ray micro computed tomography (micro CT) is a non-destructive imaging technique used for visualization of internal structures of samples and creation of precise 3D models. The core of this thesis revolves around the practical implementation of industrial micro CT in biological research with focus on the imaging of soft tissues. The aim of this study was to explore the potential of industrial micro CT as a non-destructive imaging tool for soft tissue visualization and to propose complex methodology for preparation of the sample and the analysis of obtained data in the specialized software. In the thesis the case studies showcasing the diverse applications of micro CT in various developmental biology research domains are presented, providing the methodology for precise 3D analysis of the selected structures. The thesis concludes by summarizing the transformative potential of industrial micro CT in biological research, highlighting its ability to unveil intricate anatomical structures, track developmental processes, and enhance our understanding of complex biological systems.
Description
Citation
KAVKOVÁ, M. Rentgenová počítačová tomografie měkkých tkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Pořízka, Ph.D. (člen) Dr. Giuliana Tromba (člen) Dr. Heather Szabo-Rogers (člen) Doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. (člen) Mgr. Michaela Kuchynka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-03-22
Defence
Disertační práce Mgr. Kavkové se zaměřuje na praktickou implementaci průmyslového mikro CT v oblasti biologického výzkumu se zaměřením na zobrazování měkkých tkání. Cílem této práce bylo prozkoumat potenciál mikro CT zobrazování jako nedestruktivní metody pro vizualizaci měkkých tkání a navrhnout komplexní metodiku pro přípravu vzorků a analýzu získaných dat ve specializovaných programech. Práce je mimořádně aktuální vzhledem k rostoucímu využívání metod počítačové tomografie při analýze embryonálních tkání. Stanovené cíle byly splněny. Práce byla prezentována na devíti mezinárodních setkáních ve 4 různých zemích. Mgr. Michaela Kavková publikovala 3 prvoautorské práce v časopisech Scientific Reports a GigaScience a podílela se jako spoluautorka na 20 rukopisech v impaktovaných časopisech. Disertace prokazuje vysokou produktivitu kandidátky a její schopnost spolupracovat s různými výzkumnými skupinami. V průběhu obhajoby kandidátka prokázala výbornou orientaci ve zkoumané problematice a na dotazy členů komise odpověděla výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO