Návrh skladu ve strojírenském podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nově budovaného skladu ve strojírenském podniku. V první části práce je popsána firma, pro kterou je návrh vytvořen. Druhá část práce se zabývá problematikou skladování. Jsou zde popsány základní funkce a druhy skladů, logistika a řízení zásob nebo zařízení pro manipulaci s materiálem. Následuje propočet skladové kapacity a jsou navrženy dvě varianty řešení. Obě varianty jsou řešeny pomocí paletových regálů, kde první návrh je pro systémové vozíky VNA a druhý je navržen pro pojízdné regály. Pro obě varianty je zpracována výkresová dokumentace. Poslední část obsahuje zhodnocení obou variant z technického i ekonomického hlediska.
This bachelor's study deals with the design of a newly built warehouse in an engineering company. The first part of the study described the company for whom the design was created. The second part deals with the issue of storage spaces. It describes the foundational functions and types of warehouses, logistics and inventory management, or material handling equipment. In the next part, the storage capacity was calculated and two variants of the solution were proposed. Both variants are solved using pallet racks, where the first design is for VNA system carts and the second is designed for mobile racks. Drawing documentation was prepared for both variants. Lastly, both of the variants were evaluated from a technical and economic point of view.
Description
Citation
GREPL, R. Návrh skladu ve strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen) Ing. Barbora Kudláčová (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student prezentoval komisi svou závěrečnou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Myslíte, že by bylo možné uvažovat ještě další varianty řešení práce? (částečně zodpověděl) 2. Jaké kroky bude nutné vykonat pro realizaci návrhu, který si vybere firma? (plně zodpověděl) 3. Proč firma zvolila indukční vedení? Je možné uvažovat další varianty? (plně zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO