Domov 60+

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Domov by malo byť miesto kde bývam, kde sa cítim v bezpečí, kde mám súkromie, kde sa vždy môžem a vraciam rád. Je mi útočiskom, z ktorého denne vyrážam do sveta. Doma nájdem pohodlie, teplo, lásku, úctu, pochopenie... Mať domov, je už od počiatku ľudstva jedna zo základných potrieb každého človeka. Viesť plnohodnotný život možno iba za predpokladu naplnenia nie len, ale aj tejto potreby. Analytická časť práce sa zaoberá možnosťami, potrebami a požiadavkami ľudí na bývanie od vekovej hranice 60 rokov a ich aplikáciou v architektúre. Návrh budovy na bývania nie len pre seniorov v zariadení je obsahom praktickej časti. Spojenie viacerých generácií a funkcií na jenom mieste, podporuje vytváranie medziľudských vzťahov a integráciu seniorov do spoločnosti. V objekte sa nachádza zariadenie pre seniorov spojené s denným stacionárom pre seniorov, jedáleň a klub dôchodcov v spojení s obecnými nájomnými bytmi pre mladé rodiny. Projekt je navrhovaný pre obec Važec, ležiacu v okrese Liptovský Mikuláš na Slovenku.
Home should be a place where I live, where I feel safe, where I have privacy, where I can always return and like to return. It is my refuge from which I go out into the world every day. At home, I will find comfort, warmth, love, respect, understanding ... Having a home has been one of the basic needs of every human being since the beginning of humanity. It is possible to lead a full life only if it is fulfilled not only but also of this need. The analytical part of the work deals with the possibilities, needs and requirements of people for housing from the age of 60 and their application in architecture. The design of a residential building not only for seniors in the facility is part of the practical part. Combining several generations and functions in one place supports the creation of interpersonal relationships and the integration of seniors into society. In the building, there is a facility for the elderly connected with daycare for seniors, a dining room and a pensioners' club in connection with general rental flats for young families. The project is proposed for the municipality of Važec, located in the district of Liptovský Mikuláš in Slovakia.
Description
Citation
ORAVCOVÁ, M. Domov 60+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Dušan Vostřejž (předseda) March. Zdeněk Liška (člen) Ing. arch. Adam Jursa (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-30
Defence
Studentka zodpověděla pro prezentaci své DP otázku oponenta. Tuto otázku úspěšně zvládla. Následovala diskuze komise: P. Vostřejž – Dotaz – jak dlouho se mohou lidé zdržovat v bytech počas života, či jsou bytové jednotky, zda jsou obecní? Jak se lidé dostávají k bytům a na provoz, kde je hlavní vstup? Studentka odkazuje na exteriérové schodiště. Dotaz na údržbu tohoto schodiště během zimy a zda nelze řešit přístupem z centrální haly. P. Liška – Dotaz, zda existuje regulativ na prostorové a materiálové řešení. P. Vostřejž: Dotaz na reflektování ÚP v návrhu. P. Liška: Dotaz na eliminaci hluku z ulice a na důvod zvolení dřevěného konstrukčního řešení a na jeho architektonický přínos – omítky na stěnách, plechové střechy apod. P. Martinka: Dotaz na šířky chodeb, páteřní komunikace, která by měla být širší. Komentuje bariérové přístupy bytům přes 4 schody a absenci kontroly vstupů do objektu. Studentka reaguje, že má recepční pult. Dotaz na počet zaměstnanců a dimenzi zázemí pro zaměstnance a velikost prádelny. P. Jursa – Dotaz na uliční linii a komentuje vhodnost jezírka a relaxačních venkovních ploch. P. Vejpustek – dotaz na průhledy na hory a jejich zakomponování do návrhu, Studentka reaguje – místo je v dolině, není před okolní střechy vidět. Dotaz na předzahrádky a jiné aktivity pro seniory. Studentka odpovídá. Dotaz na materiály a konstrukci krovu a ekonomičnost zvoleného řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO