Krajina pokaždé jinak - LE3N8 LEŠNÁ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem diplomové práce je návrat krajiny lidem ve smyslu znovuobjevení bohatství v našem těsném sousedství s návazností na vztah lidí a krajiny. Práci a teoretická východiska uplatňuji v místě mého bydliště, kterým je katastrálním území Lešná, do kterého náleží 7 obcí (Lešná, Jasenice, Lhotka nad Bečvou, Mštěnovice, Perná, Příluky a Vysoká). Základem pro práci se stal osobní vztah k řešené lokalitě a fyzický výzkum v podobě procházení území po přímce, po cestičkách a hledání vazeb v krajině. Pouhou změnou pohybu po území, jsem mohl prožít vlastní intenzivní zkušenost, o kterou se opírám ve svých návrzích. V území jsem vybral 8 míst s jedinečným charakterem, do kterých aplikuji navrhované stavby. Každé z těchto jedinečných míst si z historie nese vlastní jméno, které však dnes již málokdo zná. Konkrétními architektonickými návrhy vracím těmto místům jejich jméno a přivádím je znovu k životu skrze lidi, kteří tyto místa začnou objevovat.
The goal of the master’s thesis is to return the landscape to the people in the sense of rediscovering wealth in our close neighborhood in connection to the relationship between people and the landscape. The work and theoretical background is used in my place of residence, which is the cadastral area of Lešná, which includes 7 municipalities (Lešná, Jasenice, Lhotka nad Bečvou, Mštěnovice, Perná, Příluky and Vysoká). The basis for the work became a personal relationship to the location and physical research in the form of walking the area in a straight line, along paths and finding connections in the landscape. By simply changing my movement, I was able to perceive my own intense experience, which I rely on in my designs. In the area, I have selected 8 places with a unique character, to which I apply the proposed buildings. Each of these unique places has a name in history, but few people know it today. Through specific architectural designs, I return names to these places and bring them back to life through the people who begin to discover these places.
Description
Citation
ZAVADIL, O. Krajina pokaždé jinak - LE3N8 LEŠNÁ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek (předseda) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Student představil svou práci a způsob řešení a jeho základní teze. V další části reagoval na otázky oponenta. Diskuse: - vlastnictví pozemků, na kterých je umístěna intervence – převážně obecní. Některé intervence jsou příliš formální, ale uměřeně. Většinou citlivě zapadají do území a bylo by pěkné je realizovat. Připomínka – možná by konstrukci obohatil nějaký zajímavý detail, snaha studenta však byla spíše konstrukce zobecnit a zjednodušit.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO