Návrh optické přístupové sítě FTTx

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je nastínit problematiku návrhu optické přístupové sítě FTTx. V úvodní kapitole je pojednáno o optickém vlákně a principu přenosu. Dále již jsou rozebrány jednotlivé možnosti realizace s ohledem na místo ukončení optického vlákna – FTTN, FTTC, FTTP, FTTB, FTTH a standardy, které se při budování optických sítí používají. V následující kapitole je stručně pojednáno o síťových prvcích, které se v jednotlivých vrstvách referenčního modelu ISO/OSI používají. Závěrečná kapitole teoretické části se věnuje progresivním technologiím pro výstavbu optických přístupových sítí, které se v poslední době využívají. Jsou zde vysvětleny pojmy jako HDPE trubka, mikrotrubičkování nebo samonosné kabely. V praktické části je proveden návrh modelu pasivní optické sítě v lokalitě Slavičín, jenž se nachází ve Zlínském kraji. Zvolena byla architektura FTTB, kde pro jednotlivé přípojky v objektech bude využito stávající metalické vedení. Navržená trasa bude využívat standard GEPON s technologií vlnového dělení WDM, takže pro připojení jednotlivých budov bude použito pouze jedno vlákno. Realizace optické sítě proběhne výkopovou technologií. Použité optické kabely a svazky optických vláken budou chráněny pomocí HDPE trubek uložených v pískovém loži. Pro rozbočení optického signálu do více směrů bude využit optický rozbočovač 1/16, umístěný ve venkovním sloupkovém optickém rozvaděči. O distribuci signálu pro sídliště se bude starat centrální stanice Alloptic, jenž je optimalizována pro přenos Triple Play služeb. Na základě návrhu je vytvořena finanční analýza, která ukazuje návratnost projektu. Důležitou částí sítě je také monitoring sítě. Poslední část diplomové práce se proto zabývá možnostmi monitoringu sítě, aby bylo možno síť průběžně sledovat, předcházet tak případným poruchám, nebo co nejrychleji reagovat na problém v síti.
The aim of this work is an overview of the proposal for FTTx Optical Access Networks. In the introductory chapter written about the optical fiber and the transmission. Furthermore, as already discussed various options with regard to the implementation instead of the end of optical fiber - FTTN, FTTC, FTTP, FTTB, FTTH and standards, which are used to build fiber optic networks. The next chapter is an overview of the network elements that are in different layers reference model ISO / OSI used. The final theoretical chapter is devoted to progressive technologies for the construction of optical access networks, which has recently been used. Concepts are explained as HDPE pipe, microtubing or self-supporting cables. The practical part design model, passive optical networks in the area Slavičín, located in the Zlín region. FTTB architecture was chosen, where for each connection object is used in the existing copper lines. The proposed route will use a standard technology GEPON Wavelength division WDM, so to connect the individual buildings will be used only one thread. Realization of optical networking technology will be excavation. The optical cables and optical fiber bundles are protected by HDPE pipes stored in the bed of sand. For the optical signal split into multiple lines will be used by an optical splitter 1 / 16, located in an outdoor cabinet optic pathway. The distribution of signals for the settlement will take care Alloptic central station, which is optimized for the transmission of Triple Play services. On the basis of the proposal is to created a financial analysis that shows the return on the project. An important part of the network is also monitoring the network. The last part of this work therefore deals with the possibilities of monitoring networks in order to continuously monitor the network, in order to prevent any disturbances or quickly respond to network problems.
Description
Citation
MÜNSTER, P. Návrh optické přístupové sítě FTTx [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Patrik Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Reichert (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Jakým způsobem budou realizovány výkopové práce. Jaká bude výsledná přenosová rychlost na jednoho uživatele. Jaký je nejdelší úsek použitý v PON síti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO