Hluková mapa v GIS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem diplomové práce je vytvoření hlukové mapy a zpracování naměřených dat pomocí geografického informačního systému ArcView 9.2 a jeho nadstaveb. Pro účel zpracování diplomové práce byla poskytnuta studentská licence ArcView 9.2 s nadstavbami na jeden rok firmou ARCDATA PRAHA s.r.o. Hlukové mapy jsou vytvořeny na základě měření v terénu v okolí budovy fakulty a Moravského náměstí v Brně. Geografické zaměření dané lokality a měřicích bodů je provedeno pomocí stanice GPS. Pro tvorbu hlukové mapy, zpracování a analýzu získaných dat byly využity nástroje nadstaveb ArcGIS Spatial Analyst a Geostatistical Analyst. V rámci diplomové práce byly vytvořeny 3D modely zájmových území pomocí nadstavby ArcGIS 3D Analyst.
The aim of this Master’s Thesis is noise map creation and processing of measured data using ArcView 9.2 and its extensions. One - year Student Edition of ArcView 9.2 and its extensions have been provided by ARCDATA PRAHA, s.r.o. Noise maps are created from measured data in the neighborhood of the faculty building and the Moravian Square in Brno. Measurement of geographic position of measuring points is realized by GPS. For creation of noise maps, analysis and processing of measured data ArcGIS extensions - Spatial Analyst and Geostatistical Analyst were used. The last part of this Master’s Thesis is specialized on creation of 3D landscape model using ArcGIS 3D Analyst extension.
Description
Citation
KERŠNER, O. Hluková mapa v GIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Robert Vích, DrSc. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) Ing. Vlastimil Václavík (člen) doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. 1. otázka oponenta byla zodpovězena. Ing. Václavík: Jaký mikrofon jste použil? Nesměřoval jste mikrofon do maxima?Student odpověděl s přehledem. 2. otázka oponenta byla zodpovězena. doc.Chaloupka: Čím se oblasti dostávají do rozdílů limitů bezpečnosti? Jsou pracoviště s jinými limity? Student odpověděl s přehledem. Ing. Václavík: Přesnost při bioreferencování menší než 1m? Při jakém počtu bodů jste měřil a v jakém rozsahu plochy? Student odpověděl s přehledem. Dr. Vích: Zvýšený hluk na Moravském náměstí byl způsoben čím? Student odpověděl s přehledem. Dr. Vondra: Doba měření je v čase dopravní špičky? Student odpověděl s přehledem. Dr. Vondra: Hladina, kterou jste naměřil, je hladina průměrného hluku? Student odpověděl s přehledem. Dr. Vondra: Je v použitém systému zohledněno měření v zastavěné oblasti? Existuje vhodnější software? Student odpověděl s přehledem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO