Analýza potřeb generace Z ve vztahu k trhu práce ve stavebnictví

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou potřeb Generace Z ve vztahu k trhu práce ve stavebnictví. V současnosti je jedním z největších problémů stavebnictví nedostatek pracovní síly na trhu. Velkou zásluhu na tom má fakt, že stavebnictví ze své podstaty nemá možnost poskytovat zaměstnancům jiné výhody jako jiná odvětví (např. Home Office apod.). Cílem práce je zjistit, jaké má Generace Z pracovní preference a požadavky, aby se budoucí zaměstnavatelé mohli připravit, jak se změní nároky nastupujících generací. A pomocí těchto vědomostí vytvořit tak příznivější pracovní prostředí, a tím zatraktivnit práci ve stavebnictví tak, aby se zvětšil zájem o práci v tomto oboru.
This bachelor's thesis deals with the analysis of the needs of generation Z in relation to the labor market in the construction industry. Currently, one of the biggest problems in the construction industry is the lack of labor on the market. This is largely due to the fact that the construction industry, by its very nature, does not have the opportunity to provide employees with other benefits like other industries (e.g. Home Office, etc.). The goal of the work is to find out what the Z generation's work preferences and requirements are, so that future employers can prepare for how the demands of the upcoming generations will change. And with the help of this knowledge, create a more favorable working environment and thus make work in the construction industry more attractive so that interest in working in this field increases.
Description
Citation
JURÁNKOVÁ, R. Analýza potřeb generace Z ve vztahu k trhu práce ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (předseda) doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. (místopředseda) Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Nový, CSc. (člen) PhDr. Dana Linkeschová, CSc. (člen) Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skála, Ph.D. (člen) Ing. Svatopluk Pelčák (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO