Jednostupňová parní turbina

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednostupňové parní turbíny určené do redukční stanice teplárenského oběhu. Zapojení točivé redukce je voleno, aby byla dostatečně využívána energie páry. Pro zadané parametry byla navržena vhodná koncepce turbogenerátoru, a to s přímým napojením na asynchronní generátor. Nejdůležitějším bodem práce je termodynamický výpočet průtočné části, jehož cílem je dosáhnout co nejvyšší účinnosti a výkonu turbíny. Pro zvýšení účinnosti a na základě zadaných otáček je zvážena možnost použití bandáže. Také je proveden výběr vhodných parních ucpávek.
This bachelor thesis deal with project for single-stage steam turbine specified to the steam reduction station combined thermal cycle. Involvement rotary reduction is elective, to was enough exploited steam power. For the specified parameters was proposed designed the acceptable conception of turbo-generator with a direct connection to an asynchronous generator. The most important part work is the thermodynamic calculation of the flow part whose aim is achieve maximum efficiency and operation of turbines. To increase in efficiency and on the basis engeged turns is considered using of bandage. Also is effected the choice of acceptable steam paddings.
Description
Citation
HRNČÍŘOVÁ, M. Jednostupňová parní turbina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Čáslava (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Karel Sázavský (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO