Bezsádrovcové cementy s retardovaným tuhnutím přísadou plastifikátorů a alkalické složky.

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce se zabývá přípravou bezsádrovcových cementů s retardovaným tuhnutím. Popisuje jejich přípravu alkalickou aktivací a to s přísadou superplastifikátorů, ale i bez superplastifikátorů. Cílem práce je ukázat možnou cestu náhrady sádrovce v portlandských cementech jinou surovinou. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje byl zvolen jako vhodná náhradní surovina popel z fluidního spalování. Pro testy byl použit mletý ložový popel z třinecké teplárny. Testované pasty byly připraveny alkalickou aktivací. Jako alkalický aktivátor byl použit 50%-ní roztok NaOH a sodné vodní sklo. Z past byly připraveny zkušební trámečky (20x20x100 mm). U testovaných směsí byla prováděna kalorimetrická měření na surových pastách. Dále byly měřeny pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku.
This thesis deals with preparation of gypsum free cements with retarded solidification. It focuses on their preparation by alkali activation with addition of superplasticizers and without superplasticizers. The main aim of this work is to suggest substitution of gypsum in Portland cement by other materials. Ash after fluidized combustion was chosen as a good compensatory raw material with respect to sustainable development. Milled fluidized bed ash from heating station Třinec was tested. Examined pastes were prepared by alkali activation. 50% solution NaOH and sodium water-glass were used as alkali activators. Trial specimens (20x20x100 mm) were prepared from pastes. Measurements of calorimetric properties of unprocessed pastes tested mixtures were implemented. Bending and compressive strength of pastes were also explored.
Description
Citation
SEDLAŘÍK, T. Bezsádrovcové cementy s retardovaným tuhnutím přísadou plastifikátorů a alkalické složky. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technická chemie
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-01-21
Defence
Uchazeč přednesl výsledky své bakalářské práce velmi jasně, a jak po obsahové, tak formální stránce, velmi správně. Otázky oponentů i členů komise zodpověděl správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO