Teorie zdravého města 21. století

Abstract
Hlavou témou bakalárskej práce je teória zdravého mesta 21. storočia. Práca popisuje niektoré z hlavných problémov, s ktorými sa mestá dnešnej doby potýkajú, a ktorých ignorovanie, či odsúvanie môže mať nepriaznivé následky na kvalitu života ich obyvateľov. Práca začína stručnou históriou vzniku miest, následne si stanovuje kľúčové problémy a výzvy miest a mestského prostredia. Tieto problémy rozoberá a analyzuje, no zároveň poskytuje teoretické aj praktické riešenia. Prvá časť práce je charakteristika problémov, ich počiatky a negatívne následky. Ďalej práca pojednáva o trendoch bezpečné a zdravého, poprípade udržateľného verejného prostredia. Práca operuje hlave z poznatkami dánskeho architekta Jana Gehla a s jeho tvrdením, že mestá patria primárne ľuďom. V otázkach bezpečného mesta sa táto práca opiera o knihy Jane Jacobs, ktorá zastáva podobný názor ako Jan Gehl. Následne práca z obecnej roviny o zdravom meste prechádza k pomerom v meste Brno a podáva správu o stave kvality jeho verejného mestského priestoru. Následne sa práca presúva do praktickej časti, ktorá začína konkrétnymi opatrenia, či politikami, ktoré boli zavedené v zahraničí a osvedčili sa (splynili svoj účel). Bakalársku prácu ukončuje zjednodušený návrh na obnovu brownfieldu Kohnovej tehelne v Brne, kde sú uplatnené poznatky z teoretickej časti práce.
The first part of the thesis focuses on characterizing the problems, their origins, and their negative consequences. Furthermore, the thesis discusses the trends related to safe and healthy, or sustainable, public spaces. The thesis operates with the knowledge of Danish architect Jan Gehl, who argues that cities should primarily be designed for people. In terms of addressing the issue of a safe city, this work draws upon the writings of Jane Jacobs, who holds a similar view to Jan Gehl. Subsequently, the thesis transitions from a general perspective on a healthy city to examining the situation in the city of Brno, providing an assessment of the state of its public urban space. The practical part then delves into specific measures and policies that have been implemented abroad and proven to be successful. The thesis concludes with a simplified proposal for the revitalization of the brownfield of the former Kohn´s brick factory in Brno, where the insights from the theoretical part of the thesis are applied.
Description
Citation
LIPTÁKOVÁ, A. Teorie zdravého města 21. století [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. (předseda) Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Richard Bartes, Ph.D. (člen) Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. (člen) Ing. Hana Fridrichovská (člen) Ing. arch. Tomáš Velehradský (člen) Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Během své prezentace s názvem Teorie zdravého města 21.století studentka pohovořila o oblastech, ketré v práci analyzovala - dopravě, hospodaření s vodou, městské zeleni, bezpečnoti ve městě. Následoval vlastní návrh Brownfieldu Kohnova cihelna. Následovaly otázky oponenta práce Ing. Jakuba Kotrly: 1. Autorka v práci několikrát zmiňuje problematiku dostupného bydlení. Jak lze toto ovlivňovat nástroji územního plánování? Jsou k dispozici národní strategie v této oblasti, které by se tématem zabývaly? 2. Politika územního rozvoje České republiky vymezuje republikové priority územního plánování. Musí či nemusí je navazující ÚDP respektovat? Co z nich případně pro ÚPD dále plyne? 3. Kapitola 6 a7 je zaměřena na hospodaření s vodou a zeleň ve městech. Jak lze souhrnně pojmenovat tuto infrastrukturu? Který zákon definuje tento pojem? 4. Autorka správně upozorňuje v kapitole 11.6 na potřebu obyvatel ČR vlastnit dům či byt, což je oproti západní Evropě naopak. Co v Brně (a také v Praze) nejvíce brzdí novou výstavbu? Následovaly dotazy členů komise: Ing. Hana Fridrichovská Proč jste si vybrala zrovna tuto oblast? Přináší územní plán dostatečně dobré zázemí pro zdravé město? Jakou městskou část považujete za zdravou? Ing. Radim Kolář, Ph.D. Co si představujete pod zdravým městem. Studentka na otázky odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO