Hodnocení stavu vnitřního prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce poskytuje přehled o činitelích působících na kvalitu vnitřního mikroklimatu s důrazem na faktory s vlivem na tepelnou pohodu. Zároveň poukazuje na nepohodu, kterou tyto faktory způsobují. Jsou zde představeny jednotlivé základní způsoby a principy měření veličin potřebných k posouzení tepelné pohody. Práce není přímo návodem pro měření zmíněných veličin, ale nabízí možnost výběru vhodného měřícího přístroje podle účelu a rozsahu. Dále nabízí přehled o normách a vyhláškách spojených s danou problematikou.
The thesis inform the reader about the agents that affect the indoor air quality, especially those related to thermal comfort. It also draws attention to discomfort caused by some of the agents. There are introduced basic methods and measurement procedures of quantities necessary to evaluate the thermal comfort. The thesis is not a direct manual to the measurement of the mentioned quantities but it guides the reader to the most suitable measuring instrument according to the measurement objective and range. Further it provides a review of standards and public notices related to this theme.
Description
Citation
DOLEŽAL, L. Hodnocení stavu vnitřního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Bohumil Sekanina, CSc., CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Doc. Janotková: Vztahy pro výpočet součinitele součinitele přestupu tepla konvekcí vychází z norem? Doc. Pavelek: Je praktické použití tlakových a bimetalických teploměrů pro posouzení tepelné pohody prostředí? Jakým způsobem/měřidlem byste měřil intenzitu turbulence? Jaké by měly být vlastnosti měřidel pro měření intenzity turbulence? Z oblasti žárové anemometrie by to byly jaké typy čidel?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO