Posouzení ekonomických ukazatelů firmy pomocí analýzy časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie stavu spoločnosti na základe analýzy ekonomických ukazovateľov za pomoci štatistických metód regresnej analýzy a časových radov. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje teoretické východiská finančnej analýzy, regresnej analýzy a analýzy časových radov. Druhá časť sa venuje vykonaniu analýzy na základe účtovných výkazov sledovaného podniku. Následne je vytvorená prognóza jednotlivých ukazovateľov na nasledujúce obdobia. Výsledky analýz sú popísané a na ich základe je vytvorený súhrn opatrení, ktoré môžu podniku pomôcť k efektívnemu napĺňaniu jeho cieľov.
The goal of this bachelor’s thesis is assessment of the state of the company based on analysis of the economic indicators using statististical method of regression analysis and time series. First part of this bachelor’s thesis contains theoretical basis of financial analysis, regression analysis and analysis based on time series. The second part is devoted to perform analysis on the basis of financial statements of the observed company. Consequently, forecast is created for each indicator for the upcoming periods. The results of the analysis are described and on their basis are created measures that can help the company to effective fulfillment of it’s objectives.
Description
Citation
MIČÁK, P. Posouzení ekonomických ukazatelů firmy pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Otázky vedoucího byly zodpovězeny doc. Pospíšil - relativní kofecient růstu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO