Při vpouštění světla do pokoje.

Abstract
V diplomové práci zpracovávám sérii prošívaných abstraktních maleb na textil, které propojuji s několika skleněnými objekty. Mým inspiračním zdrojem je zaznamenání vlastního eskapismu ve formě denního snění situovaného v iluzorní krajině–nekrajině. Tento princip nevnímám jako únik před životem, ale jako utřídění si vlastních emocí, myšlenek a akt bytí sama se sebou. Repetitivnost, každodennost, intimita a poetičnost jsou důležitými principy, s nimiž při vznikání děl pracuji a s jejichž pomocí dosahuji chtěných hodnot obrazu. K takovým podmínkám užívám krom ryze malířského média každodenních látek a uklidňující rytmičnosti šití, stejně jako potřeby zaznamenávání pomocí barevných ploch a linií. Formální inspirací je pro mě myšlenka malby v rozšířeném poli a postmediální přístup k malbě. Nemělo by se jednat o arteterapeutické umění, spíš o snahu sdílení prožitku s divákem, kterému autorka nabízí moment k pozastavení a koncentraci na přítomnost.
In my diploma thesis, I am working on a series of patchworked abstract paintings on textiles which I connect with several glass objects. My source of inspiration is the materialization of my own escapism in the form of daydreaming situated in an illusory landscape/non-landscape. I do not perceive this principle as an escape from life, but as a form of sorting out one's own emotions, thoughts, and the acts of being with oneself. Repetitiveness, everydayness, intimacy and poetics are important principles with which I work when creating works and with the help of which I achieve the desired values of the image. For such conditions, in addition to the purely painting medium, I use everyday fabrics and the soothing rhythmicity of sewing, as well as the need to record using colored surfaces and lines. For me, the formal inspiration is the idea of painting in an extended field and a post-media approach to contemporary painting.
Description
Citation
MARUŠKEVIČOVÁ, N. Při vpouštění světla do pokoje. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Ondřej Homola (člen) doc. MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Písaříková, Ph.D. (člen) MgA. Alice Nikitinová (člen) doc. MgA. Klaudia Kosziba, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-18
Defence
Luděk Rathouský představuje komisi, jelikož studentka vystavuje diplomovou práci v galerii Stromart. Studentka čte svou obhajoby. Luděk Rathouský, jako vedoucí práce, čte posudek. Ondřej Homola zastupuje nepřítomného oponenta při čtení posudku. Studentka zodpovídá otázky k rozpravám. Diskuse je zahájena. Klaudia Kosziba má dotaz ohledně instalace diplomové práce. 4 obrazy jsou v centrální místnosti nainstalované se skleněnými objekty, zatímco 4 další jsou ve vedlejší místnosti, bez skleněných objektů. Studentka vysvětluje, že 4 obrazy ve vedlejší místnosti vznikly dříve, před prací se sklem. Bylo by pro ni nežádoucí spojovat první obrazy s něčím, co nevznikalo paralelně. Studentka přivádí komisi ke skleněným objektům a vysvětluje jejich proces výroby. Klaudia Kosziba chválí zpracování skleněných objektů a zakomponování do celkové instalace. Studentka popisuje, jak se k výrobě skla dostala. Vasil Artamonov se ptá studentky na její vztah k dekorativnosti, který v průběhu dotazu kontextualizuje. Studentka vysvětlila svůj postoj a podotkla, že vzniká nevědomě. Jana Písaříková se ptá na pojem eskapismu, který se objevil v obhajobě studentky. Studentka dostatečně vysvětlila svůj postoj k tomuto pojmu. Luděk Rathouský po dotazu na komisi, zdali jsou další dotazy, ukončuje diskuzi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO