Příprava a charakterizace quatsomů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací quatsomů a jim podobných vezikulárních systémů. Příprava spočívala v navážení ekvimolárního množství sterolu a tenzidu, hydrataci deionizovanou vodou a následné sonifikaci ultrazvukovou sondou s energií 5, 10 a 15 kJ. V této práci byly připraveny dva typy quatsomů, první obsahovaly cholesterol a cetyltrimethylamonium bromid (CTAB) a druhé se skládaly z cholesterolu a karbethopendecinium bromidu (Septonex). Pro oba typy byla na základě měření turbidity, vizuálního pozorování a analýzy dynamického i elektroforetického rozptylu světla vybrána optimální dispergační energie 10 kJ. Dále bylo zjištěno, že pozorované vlastnosti byly konstantní od 7. dne od sonifikace. Kromě quatsomů byly připraveny také jim podobné vezikuly, které obsahovaly tenzid ve formě sulfátové soli. Opět byly připraveny dva typy, kdy první obsahoval dodecylsulfát sodný (SDS) a cholesterol, druhý tetradecylsulfát sodný (STS) a cholesterol. Na základě stejného měření jako u quatsomů byla vybrána optimální dispergační energie 10 kJ pro oba typy vezikul. Dále byly připraveny směsi s různým poměrem cholesterolu a daného tenzidu, u kterých byl sledován vliv přídavku cholesterolu. Analýza těchto směsí byla provedena stejnými metodami jako analýza quatsomů.
This bachelor thesis deals with preparing and characterizing quatsomes and similar vesicular systems. The preparation consisted of weighing an equimolar amount of sterol and surfactant, hydration with deionized water, and subsequent sonication with an ultrasonic probe with an energy of 5, 10 and 15 kJ. In this work, two types of quatsomes were prepared, the first contained equimolar amounts of cholesterol and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), and the second consisted of cholesterol carbethopendecinium bromide (Septonex). The optimal dispersion energy of 10 kJ was selected for both types based on turbidity measurements, visual observation and dynamic and electrophoretic light scattering analysis. Furthermore, the observed properties were found to be constant from day 7 after sonication. In addition to quatsomes, similar vesicles were prepared, which contained a surfactant in the form of a sulfate salt. Once again, two types were prepared, the first containing sodium dodecyl sulfate (SDS) and cholesterol, the second sodium tetradecyl sulfate (STS) and cholesterol. Based on the same measurements as for quatsomes, optimal dispersion energy of 10 kJ was selected. Furthermore, mixtures with different ratios of cholesterol and a given surfactant were prepared, in which the effect of cholesterol addition was monitored. The analysis of these mixtures was performed by the same methods as the analysis of quatsomes.
Description
Citation
HAVLÍČKOVÁ, A. Příprava a charakterizace quatsomů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. V práci uvádíte energii v kJ, vztahujete danou energii na množství roztoku? doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. Na základě jakých požadavků byly vybrány jednotlivé tenzidy? Studentka výborně odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO