Návrh komunikačního plánu ve společnosti ACTcz, s.r.o

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je věnována návrhu komunikačního plánu ve firmě ACT CZ s.r.o. Hlavním cílem je návrh efektivnějšího komunikačního mixu na základě identifikace současné marketingové komunikace a výsledků předchozích analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části - teoretická, praktická a návrhová. V teoretické části jsou rozepsány základní pojmy z oblasti marketingu. Výstupem pro praktickou část je analýza firmy, jejího marketingového mixu a současného stavu komunikačního mixu. Dále obsahuje analýzy marketingového prostředí firmy a marketingový výzkum zaměřený na komunikační mix. Na základě výsledků praktické části jsou sestaveny návrhy na zlepšení.
This thesis deals with a draft of a communication plan in a company ACT CZ s.r.o. Its main goal is to draft more effective communication mix, based on a current identification of a marketing communication and results of previous analysis of both external and internal environment. The thesis is divided into three main parts - theoretical, practical and that focusing on a draft. The theoretical one includes basic marketing expressions described in detail. The practical part is an analysis of the company, its marketing mix and the current state of the communication mix. In addition, it contains analysis of the company's marketing environment and a marketing research focused on the communication mix. There are also suggestions of improvement based on the practical part's results.
Description
Citation
ŠOTOLA, F. Návrh komunikačního plánu ve společnosti ACTcz, s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Libor Benátský (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Otázka vedoucího práce: Odpovězeno v plném rozsahu Otázka oponenta práce: Odpovězeno v plném rozsahu Ing. Benátský: Máte v ceně kalkulovány všechny náklady? Odpovězeno v plném rozsahu Ing. Bednář: Vycházel jste z marketingové strategie podniku? Odpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO