Aktivace biouhlu z pšeničných otrub

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce je věnována problematice výroby biouhlu z pšeničných otrub a způsobům aktivace jeho povrchu. V teoretické části jsou stručně představeny informace o biouhlu, jeho fyzikálně-chemických vlastnostech, způsobech výroby a možnostech modifikace povrchu. Také je zde prezentována informace o EBC certifikátu, který uvádí požadavky pro biouhlí uvedené na trh. Praktická část je zaměřena na aktivaci povrchu biocharu a porovnání výsledků s dostupnou literaturou a Evropským biouhelným certifikátem.
This graduation work is devoted to the issue of biochar production from wheat bran and ways of its surface activation. The theoretical part summarizes information about biochar, its physico-chemical properties, production methods and surface modification options. It also contains description of EBC certificate, that sets requirements for biochar which is placed on the market. The practical part of the work focuses on activating of the biochar surface and comparing the results with the available literature and European biochar certificate.
Description
Citation
SAUCHANKA, K. Aktivace biouhlu z pšeničných otrub [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-31
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Jak se měří specifický povrch? V jaké míře je přítomnost vody při pyrolýze nežádoucí? Jak si vysvětlujete, při aktivaci chloridem zinečnatým nebyl stanoven zinek pomocí ICP metody? prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. V práci používáte spoustu pokročilých technik, které z nich jste používala Vy osobně? V práci uvádíte výstup z FTIR analýzy, mohla byste objasnit, co na daném grafu je možné pozorovat? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. Jak se stanovuje množství popela? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Kde pobíhala pyrolýza vzorků? Diplomantka dobře odpověděla na doplňující otázky členů komise, které byly vzneseny k dané problematice řešené diplomové práce. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Přičemž diplomantka prokázala dobrou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO