Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Závěrečná práce se zabývá vlastnostmi a výrobou keramické skořepinové formy u metody vytavitelného modelu. Literární rešerše se zaměřuje na základní části výroby této formy, používané keramické suspenze a žáruvzdorné posypy. Dále je pozornost věnována technologii její výroby, zkoušení keramické skořepinové formy a vadám způsobeným nesprávným postupem výroby formy. Další část práce je soustředěna na současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem. Poslední část popisuje výroby keramické skořepinové formy ve firmě Česká zbrojovka. V závěru jsou shrnuty poznatky výroby a doporučené volby materiálů a postupů výroby keramické skořepinové formy pro danou problematiku.
Final thesis deals with the properties and production of ceramic shell moulds for investment casting method. Literature search focuses on the core of the production this mould used for ceramic and refractory slurry spreading. Attention is also paid to the technology of its production, testing ceramic shell mould and defects caused by improper manufacturing process forms. Another part of the work is focused on current trends in the production of ceramic shell moulds. The last part describes the production of ceramic shell mould in the company Česká zbrojovka. The conclusion summarizes information of production and the recommended choice of materials and manufacturing processes for ceramic shell moulds for the issue.
Description
Citation
JANKŮJ, L. Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (člen) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Svadbík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO