Modelování a simulace v oblasti odpadového hospodářství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá aplikací vícevrstevné perceptronové sítě v modelech technologie zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Jedná se konkrétně o modely pro množství páry vyrobené v kotlích a množství páry odebírané externím subjektem. Nejprve je uvedena základní teorie k neuronovým sítím, následována popisem k modulu Neuronové sítě v programu STATISTICA, pomocí kterého byly tvořeny modely v praktické části. Další část práce je věnována rozboru vzniklých modelů. Jedná se zejména o analýzu vlivu vstupních faktorů, porovnání neuronové sítě a lineární regrese, důvody zvolení složitějšího modelu neuronové sítě a samozřejmě popisu výsledného modelu neuronových sítí. V neposlední řadě byl v rámci této práce vytvořen program pro implentaci neuronové sítě do prostředí Visual Basic of Application (VBA). Po úpravě syntaxe je však použitelný pro implementaci do libovolného programovacího jazyka.
This bachelor thesis is focused on the application of multilayer perceptron net for modelling the technolgical units of waste-to-energy facility ZEVO Malesice. It was specifically created to model the amount of steam generated in steam-boilers and to quantify the consumpion of steam by an external subject. Firstly, the basics of neuron theory are presented. In the following, a Statistica artificial neural network module is described. This module was used to develop the neural network models. The models appearing in practical section were created with the use of STATISTICA software. Last chapter deals with detailed description of the developed models and their comparison with simple linear and nonlinear regression models. Last but not least, the description of a software providing easy implementation of neural network models into Visual Basic for Application programming language is presented.
Description
Citation
PAŘÍZKOVÁ, I. Modelování a simulace v oblasti odpadového hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO