Vazbení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Moja diplomová práca je inštaláciou, využívajúcou niekoľko inštancií zariadenia, ktoré pomocou elektromagnetickej energie iniciuje rezonanciu strún. Tieto zariadenia spolu so strunami sú rozmiestnené po stene v kruhovom geometrickom obrazci. Inštalácia vytvára slučku na viacerých úrovniach. Okrem toho že sú struny rozmiestnené v kruhovom tvare, pozícia každej struny začína tam kde ďalšia končí, druhá menej nápadná slučka sa odohráva v elektromagnetickom zariadení ktoré struny rezonuje, čo robí pomocou spätnej väzby. Samotné struny obsahujú každý diel chromatcikej stupnice, ktorá sa stále opakuje, len o oktávu vyššie. Amplifikácia výsledného zvuku strún prebieha čisto akusticky, pomocou steny na ktorej je dielo nainštalované. Toto dielo sa vo svojej podstate zaoberá spiritualitou v hudbe, nie nutne v zmysle že by malo vytvárať spirituálny zážitok, ale skôr iba demonštrovať metafory, paralely, ktoré existujú medzi fyzickými aspektami tonálnej hudby a rôznymi náboženskými predstavami. Samotný symetrický tvar inštalácie odkazuje k religióznej a okultnej vizualite, postavenej napr. v kabale na Fibonacciho rade, ktorá je prítomná nielen rôzne v prírode (podľa tejto rady napríklad rastú žilky na listoch stromov), ale aj v tonálnom hudobnom systéme (s týmto konceptom pracovali už starovekí filozofi, viď. Platónova hudba sfér). Struny v tomto diele vytvárajú jednoliaty dlhý ťahavý zvuk (tkz.drone), ktorý je prirodzene zažitý ako zvuk evokujúci spiritualitu (najjednoznačnejšie sa to prejavuje pri meditácii budhistických mníchov). Tento zvuk v diele predstavuje stálosť a nemennosť, to že hrajú všetky chromatické stupne naraz predstavuje celistvosť (tento fakt môže vytvárať aj zaujímavé rezonancie vznikajúce medzi chromatickými stupňami), tj. nemenné zákony fyziky, alebo v náboženskom žargóne “božský zákon”. S náboženskými predstavami súvisí aj symbol slučky, ako večný návrat rovnakého, periodicita dejín. Struny sa dajú považovať zase za astrofyzický symbol. Všetko spomenuté sú však iba moje východiská, ktoré by nemali nejak jednoznačne determinovať divákovu recepciu diela. Cieľom práce je ponúknuť zážitok bez nutnosti uvedenia do kontextu.
My diploma work is an installation, made from multiple instances of a device iniciating string resonance via electromagnetic field. These devices along with strings are placed on the wall in geometrical shape. Installation creates loop on multiple levels. Except the fact that installation have a circular shape, position of each string starts at the end of another string. Second, more inconspicious loops takes place in the electromagnetic device resonating the strings, that do that with feedback loop. Strings consist every step of chromatic scale, that repeats itself, just an octave higher. Amplification of the final sound of strings is done purely acoustically, with help of the wall on wich the piece is installed. This piece is in its nature concerned with spirituality in music, not necessarily in sense of evoking a spiritual experience, but rather demonstrating metaphors and parallels, that exists between physical aspects of tonal music and different religious ideas. The symmetrical shape of installation refer to religious and occult visuality, built f.e. in cabal on Fibonacci numbers, that is present not only in nature ( for example, the veins of the leaves grow by these numbers), but also in tonal music system (ancient philosophers were working with this concept, see Plato's Music of the Spheres). Strings in this piece produce drone sound, that is naturally evoking spirituality (most visible in buddhist monk meditation). This sound in the piece demonstrates immutability and constancy, the fact that all the chromatic tones are playing demonstrates wholeness (this fact may produce interesting resonances emerging between chromatic steps), so to speak, the unchangeable laws of physics, or to put it in religious lingo, the god law. The symbol of loop also refers to religion, like the eternal return of the same, the periodicity of history. Strings can be viewed as astrophysical symbol. Everything stated is nothing but my recourse, that should not ultimately determine the perception of the piece by viewer. The goal of the work is to offer experience without need to be put into context
Description
Citation
KONIAR, M. Vazbení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
Date of acceptance
2019-05-15
Defence
Student na úvod představil svou diplomovou práci. Následně byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Na kritické připomínky a dotazy, které zazněly v posudcích, student odpověděl. Diskuze: J. Ptáček se dotázal na posun práce oproti loni neobhájené verzi. V rámci odpovědi student více objasnil technické řešení a postup práce. T. Ruller se dotázal na vztah práce ke konceptu postpravdivosti. Student reagoval. Po diskuzi byla obhajoba ukončena.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO