Působení organických přísad v různých alkalicky aktivovaných pojivech

but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen) Ing. Jiří Lerch (člen)cs
but.defenceStudent komisi představil diplomovou práci na téma Působení organických přísad v různých alkalicky aktivovaných pojivech. V rámci obhajoby student představil svoji motivaci a cíle práce a problematiku alkalicky aktivovaných materiálů. Následně se zabýval mechanismy a možnostmi aplikace plastifikačních přísad a vysvětlením stěžejních experimentů. V rámci výsledků ukázal vyhodnocení tokových křivek a tokového indexu a celkový vliv plastifikátorů na reologii a stanovení zeta potenciálu. Po závěrečném shrnutí výsledků student odpověděl na otázky oponenta: V teoretické části se věnujete poměrně stroze samotnému procesu hydratace alkalicky aktivovaných materiálů v souvislosti s použitým typem aktivátoru. Diskutujte proto průběh modelových kalorimetrických křivek alkalicky aktivované vysokopecní strusky z hlediska její aktivace roztoky NaOH, sodného vodního skla a Na2CO3. Jak si vysvětlujete nárůst meze toku a indexu viskozity systému cementové pasty s 0,5% přídavkem lignosulfonátu, přestože následné navyšování množství přísady (1,0 a 1,5 %) vedlo k prudkému poklesu hodnot zmiňovaných veličin? Po zodpovězení otázek oponenta student dostal následující otázky od komise: 1) Jak funguje plastifikátor? Student na dané otázky výborně odpověděl.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBílek, Vlastimilcs
dc.contributor.authorMarkusík, Davidcs
dc.contributor.refereeKalina, Lukášcs
dc.date.accessioned2022-06-01T06:52:14Z
dc.date.available2022-06-01T06:52:14Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlivem organických přísad (lignosulfonátový plastifikátor, hexylenglykol) na reologické vlastnosti AAM. V práci jsou po charakterizaci prekurzorů nejprve zkoumány reologické vlastnosti neaditivovaných AAM v závislosti na volbě aktivátoru a následně vliv zmíněných přísad. Tato měření jsou následně doplněna o stanovení naadsorbovaného množství LS přísady na zvolené prekurzory v prostředí NaOH, NaVS a Na2CO3 a stanovením zeta potenciálů vybraných plastifikovaných AAP. S měřením AAM bylo paralelně prováděno i měření aditivovaných cementových past pro porovnání. Dosažené výsledky ukazují funkčnost plastifikátoru na zlepšení zpracovatelnosti AAM na bázi strusky a popílku při aktivaci NaOH. V případě past na bázi MK nebyla nalezena schopnost plastifikace v žádných studovaných prostředích. Výstup reologických měření koreloval s většinou měřených adsorpcí i stanovením zeta potenciálů. V případě aditivace hexylenglykolu byla zjištěno, že reologie měřených past je primárně ovlivněna kombinací prekurzor aditivum a jako jediný nepoužitelný aktivátor je zde NaVS, protože dochází k interakcím mezi křemičitany a hexylenglykolem a tím k zhoršení reologických vlastností aditivovaných AAP.cs
dc.description.abstractThis thesis explores the influence of admixtures (lignosulfonate plasticizer, hexylene glycol) on the rheology of AAM. With the characterized precursors, the rheology of AAM without admixtures is examined based on the chosen activator. Then the influence of the additives was measured. Rheological measurements were complemented by the determination of LS admixture adsorption on chosen precursors in solutions of NaOH, NaVS, and Na2CO3, and the determination of zeta potential of chosen plastified AAP. For comparison, measurements of cement pastes with the same admixtures were made in parallel to the AAM. the ability of plasticizer to improve the workability of slag and fly ash-based AAM when activated by NaOH was observed. No plastifying effect was found in MK-based pastes in none of the studied environments. The rheological measurements are in accord with most of the measured adsorptions and determined zeta potentials. In the case of hexylene glycol, the rheology of pastes is primarily influenced by the combination of precursors and admixtures. With hexylene glycol admixture the NaVS activator is inapplicable because silicates and hexylene glycol interact and worsen the rheological properties of the AAP.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationMARKUSÍK, D. Působení organických přísad v různých alkalicky aktivovaných pojivech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other138906cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204636
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGranulovaná vysokopecní struskacs
dc.subjectúletový popílekcs
dc.subjectoscilační měřenícs
dc.subjecttokové křivkycs
dc.subjectplastifikační přísadacs
dc.subjectGranulated blast furnace slagen
dc.subjectfly ashen
dc.subjectoscillating measurementsen
dc.subjectflow curvesen
dc.subjectplasticizeren
dc.titlePůsobení organických přísad v různých alkalicky aktivovaných pojivechcs
dc.title.alternativeAction of organic additives in various alkali-activated bindersen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-05-30cs
dcterms.modified2022-05-31-09:46:57cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid138906en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.01 08:52:13en
sync.item.modts2022.06.01 08:12:22en
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_138906.html
Size:
9.45 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_138906.html
Collections