Technologie svařování a montáž odbočnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je konstrukční návrh a technologie výroby svařování odbočnice. Pro konstrukční návrh a jeho kontrolu statickým výpočtem pomocí metody konečných prvků byl využit program SolidWorks® 2013. Materiál dílců odbočnice byl navržen S 355 J2, který je schopen danému zatížení odolat. Při návrhu technologie svařování pak byla zvolena metoda tavného svařování MAG, s použitím aktivní směsi plynů Ar+18%CO2. Přídavným materiálem pro svařování bude OK Autrod 12.51, dle označení firmy ESAB s.r.o. Pro každý svar je třeba vytvořit úpravu svarové hrany, kterou provedeme na CNC obráběcím centru. Při výrobě požadujeme striktní dodržení předepsaného pracovního postupu a splnění protokolu WPS. Po svaření odbočnice provedeme zkoušky svarů, konkrétně pak zkoušku vizuální, penetrační a ultrazvukovou.
Aim of this work is design and manufacturing welding technology of bifurcation. For structural design and control of static calculation using the finite element method was used SolidWorks ® 2013. Material of bifurcation parts was designed S 355 J2, which is able to withstand a given load. In the design of technology of welding there was elected MAG-welding method, with the active gas mixture Ar +18% CO2. Additive material for welding will be OK Autrod 12.51, like it‘s marked by ESAB s.r.o. For each weld is necessary to create the welding edge, which is made on CNC machining center. In the production we require strict adherence to the prescribed workflow and compliance with WPS protocol. After welding we will make weld test, visual examination, dye penetrant and ultrasonic examination.
Description
Citation
KEPRT, M. Technologie svařování a montáž odbočnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Posluchač seznámil zkušební komisi s obsahem bakalářské práce. Zodpověděl dotazy oponenta. Dotazy zkušební komise: 1. Tloušky v desítkách milimetrů nelze řezat laserem. 2. Jaké problémy jsou u svařování velkých tlouštěk? 3. Proč je konstrukce tak tvarově složitá? 4. Co vše jste na práci v rámci provedl? 5. Co znamená označení druhu oceli?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO