Náměšťsko – krajina obor a lesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-05-23
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Abstract
Jedinou krajinnou památkovou zónou v kraji Vysočina, rozkládající se mezi Náměští nad Oslavou a Kralicemi nad Oslavou, je Krajinná památková zóna Náměšťsko. Účelem příspěvku je tuto krajinu představit z hlediska krajinářského, urbanistického i architektonického s důrazem na hodnoty dvou obor, zabírající velkou část území, a stanovit významné kulturní a historické hodnoty, prostorové a vizuální vazby. Území krajinné památkové zóny charakterizuje nejen malebná leso-polní krajina, tvořená zaoblenými vrchy svažujícími k údolím vodních toků, ale i dvě obory: Náměšťská obora, která je zároveň pod právní ochranou přírodní památka a menší obora u sídla Jinošov. Zámecká Náměšťská obora nazývána také Kralická obora, je větší z dvou obor a dominuje jí klasicistní lovecký zámeček Lusthaus a chov daňků. Obora Jinošov je spjatá se zámkem Schönwald a Jindřichem Vilémem, který přeměnil původní bažantnici na anglický park. Obě zámecké obory jsou komponovanou krajinou, bohatou nejen na lesní průseky umocňující vizuální osy, ale také na množství nemovitých kulturních památek a dalších typických hodnot v areálech obor. Jedná se například o ohradní zdi, pilířové brány, oranžerie, ovčárnu, hájovny, krmelce a zejména také vodní plochy jako napajedla dotvářející krajinný komplex. V obou oborách převažují smíšené a listnaté lesy, tvořené zejména buky a duby. Ačkoliv jsou obory vnímány zejména jako vymezené přírodní komplexy s historickým kontextem, jejich významnost dotváří zejména jednotlivé méně diskutované kulturní znaky, které jsou důkazem kulturního života a historického podpisu této části krajiny.
The landscape conservation zone of Namestsko is the one and only zone of this type in Vysocina. It is located between Namest nad Oslavou and Kralice nad Oslavou. The purpose of this contribution is presentation from the point of view of landscape, urban planning and architectural and determination of important cultural and historical values, spatial and visual links. The emphasis is on two game preserves, in Namest and Jinosov, and its values. They take up a big part of the territory. The landscape conservation zone is characterized by forest-field landscape, rolling landscape and valley of stream. The game preserve of Namest is also called Kralice, it is a natural monument and is the bigger of the two game preserves. The dominant feature is the classical hunting lodge Lusthaus and fallow deer breeding is typical here.The game preserve of Jinosov is connected to Schonwald castle and Jindrich Vilem, who transformed the original pheasantry into an English park. Both of game preserves are a composed landscape. There are many forest aisles, visual axis, cultural monuments and other typical values for a game preserves. These are, for example, enclosure walls, pillar gates, orangeries, sheepfolds, gamekeeper´s house, feeding-racks. The landscape complex is completed especially by the ponds, the watering holes, Both of game preserves are dominated by mixed and broadleaved forests.with beeches and oaks.The game preserves are perceived mainly as natural areas with a historical context.Their signifikance is completed by individual signs, which are proof of the cultural and historical life of this part of the landscape.
Description
Citation
Prostor pro život: Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023, s. 116-125. ISBN 978-80-214-6158-1.
https://www.krajinasidlapamatky.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
DOI
Citace PRO