Bezdrátová elektronická časomíra s velkým LED zobrazovačem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové elektronické časomíry pro požární sport. První část práce uvádí rozbor dané problematiky a všech dílčích částí systému, které jsou potřebné pro měření času v požárním sportu. Hlavním cílem práce bylo vytvořit bezdrátovou elektronickou časomíru pro současné měření až čtyř drah. Navržený měřicí systém je vybaven velkým LED zobrazovačem pro zobrazení výsledných časů. Terče a startovací pistole jsou s hlavní jednotkou časomíry propojeny bezdrátově s využitím komunikační platformy IQRF. Celé zařízení je konstrukčně řešeno tak, aby manipulace s ním byla co nejjednodušší.
This thesis deals with the design and realization of wireless electronic timer for fire sport. The first part of thesis provides an analysis of the given problems and all component parts of the system which are needed for time measurement in the fire sport. The principal aim of thesis was to create a wireless electronic timer for simultaneous measurement of up to four lanes. The designed measuring system is equipped with a large LED display to show the final time. Targets and starting pistols are wirelessly connected with the main unit of timer with using a communication platform IQRF. The whole device is structural designed to the handling was as simple as possible.
Description
Citation
FRYDRYCH, M. Bezdrátová elektronická časomíra s velkým LED zobrazovačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (předseda) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své diplomové práce, provedla praktickou ukázku své práce a zodpověděl otázky oponenta. Co by bylo v navrženém systému nutné modifikovat pro měření požárního běhu na 100 m? Uveďte, jaké řešení snímače výstřelu startovací pistole vám připadá nejvhodnější pro budoucí vylepšení oproti stávajícímu řešení s mechanickým spínačem? Jaké jsou výhody nového řešení a jaká úskalí jeho aplikace přináší? Je nutné mít k používání výrobku akreditaci? Jaké je napájení systému?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO