Technology of monofilamentous fibers based on oxidized hyaluronic acid

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Předkládaná dizertační práce se zabývá vývojem technologie výroby nového typu biodegradabilních vláken na bázi oxidované kyseliny hyaluronové. V rámci práce je postupně představován vývoj jednotlivých jednotkových operací výroby, jejichž správné porozumění a schopnost jejich řízení jsou klíčové pro žádaný chod celé vícestupňové technologie. V rámci práce je představen nezbytný vývoj technologického zařízení, průběžně konstruovaného pro účely laboratorního testování a následně až po samotnou linku pro finální výrobu vláken, která byla realizována v roce 2015. V rámci dizertační práce jsou dále navrhovány možnosti dodatečné chemické úpravy vláken s ohledem na zvyšování jejich stability ve vlhkém prostředí. S ohledem na cílené aplikace vláken pro vnitřní chirurgické implantace, jsou v práci vlákna též hodnocena z hlediska jejich materiálové biokomaptibility (toxicity).
Following dissertation thesis discusses on the technological development of novel type of fully biodegradable fibers based on oxidized hyaluronic acid. The thesis describes main aspects of the technological unit operations that are essential for the right understanding and management of the entire multistep fiber-forming process. The thesis also mentions a design of main technological devices that were used within the laboratory development to gain the basic process knowledge and also the design of the further fiber-spinning production unit that was built in 2015. The thesis further discusses ways of potential chemical modification of fibers in order to increase their stability in wet environment. Regarding the targeted applications of discussed fibers within the internal surgical applications, the material biocompatibility or toxicity has been also evaluated.
Description
Citation
BĚŤÁK, J. Technology of monofilamentous fibers based on oxidized hyaluronic acid [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Fyzikální chemie
Comittee
prof. RNDr. František Krčma, Ph.D. (předseda) prof. Ing.Burget Ladislav, CSc., oponent (člen) doc. Mgr.Mráček Aleš, Ph.D., oponent (člen) Ing. Pokorný Marek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2016-12-08
Defence
Předseda komise představil doktoranda a předal mu slovo. Na pokládané dotazy a připomínky doktorand pohotově odpověděl. Lze konstatovat, že celá dizertační práce je zpracována na vysoké úrovni a splňuje všechny požadavky na takovou práci kladené. Doktorand prokázal schopnost samostatné a systematické vědecké práce a své výsledky zpracovat a prezentovat jak patentovými přihláškami, tak publikacemi v odborném tisku a formou posterů na konferencích.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO