Problematika stanovení analgetik ve vodách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci metody pro stanovení analgetik ve vodách. Cílem práce bylo vypracovat metodický postup pro stanovení vybraných léčiv, tj. kyseliny salicylové a naproxenu v modelových vzorcích vod. Pro izolaci analytů byla použita extrakce pevnou fází (SPE) a pro jejich identifikaci metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detekcí diodovým polem (HPLC - DAD). Na základě několika ověřených postupů byla vybrána optimální metoda použitelná pro stanovení vybraných analytů ve vzorcích vod.
The bachelor thesis is focused on the optimization of the method for the determination of analgetics in waters. The aim of this work is to work up the methodical procedure for determination of chosen pharmaceuticals i.e. salicylic acid and naproxen in model water samples. Analytes were isolated by solid phase extraction (SPE); they were identified by high performance liquid chromatography with UV-VIS detection of diode – array type (HPLC – DAD). The optimal method was selected from several verified procedures on the basis of practical experience.
Description
Citation
BENEŠOVÁ, M. Problematika stanovení analgetik ve vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO