Studium struktury a stability belitu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá prípravou slinkového minerálu belitu. Cieľom je optimalizovať prípravu belitu s následným sledovaním vplyvu vedľajších oxidov, spôsobu prípravy a tiež režimu výpalu na stabilitu ß – C2S. Práca sa primárne zameriava na prípravu ß – C2S bez stabilizácie, pričom vychádza z predchádzajúceho výskumu v oblasti slinkových minerálov na ÚTHD, kde na základe výsledkov došlo k úprave metódy prípravy surovinovej múčky a optimalizácií navrhnutých páliacich režimov.
This diploma thesis deals with the preparation of clinker mineral belite. The aim is to optimize the preparation of belite followed by monitoring the influence of side oxides, the preparation process and also the firing on the stability of ß - C2S. The work focuses primarily on the preparation of ß - C2S without stabilization, based on previous research in the field of clinker minerals at the ÚTHD, where the results showed a recovery method for preparation of raw material mixture and optimization of suggested firing modes.
Description
Citation
ADAMEKOVÁ, P. Studium struktury a stability belitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Karel Lang, CSc. - předseda, Ing. Hynek Smolka - místopředseda, Ing. Magdaléna Michalčíková, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-28
Defence
Připomínky v posudku oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. Ing. Karel Lang, CSc. - Myslíte si že kyselina boritá může ovlivňovat reaktivitu cementu? Jaké bylo použité množství kyseliny? Ing. Hynek Smolka - Jak se přidávala kyselina boritá? V jaké formě? prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - Je to tak že když je vyšší teplota a větší izotermická výdrž bude více beta belitu? Jedná se o rychlou nebo pomalou přeměnu z beta na gama belit? Jak se měřila entalpie? Jak si vysvětlujete stabilizační úlohu kyseliny borité? Mechanizace stabilizace? prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. - Jak probíhalo chlazení vzorků? Jak probíhal výpal? Množství vzorků při výpalu. A/1 – Studentka výborně reagovala a zaujímala svoje stanovisko ke všem připomínkám k předložené DP od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO