Zpracování napěťově deformační odezvy v průběhu cyklického zatěžování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování dat ze zkušebního stroje a na stanovení cyklické křivky napětí-deformace s pomocí vrcholů saturovaných hysterezních smyček. Před samotnou analýzou dat je v této práci rozepsána rešeršní studie zabývající se obecně únavou materiálu, posléze zaměřena na změnu mechanických vlastností, popis hysterezních smyček a cyklické křivky. Poté následuje postup analýzy dat ze zkušebního stroje, jejímž cílem je porovnání cyklické křivky s tahovou křivkou a její matematický popis.
This bachelor´s thesis is focused on assessment of data extracted from testing machine and establishment of cyclic stress-strain curve using peaks of saturated hysteresis loops. In this thesis before data analysis itself, is written down research study about general fatigue of material, then the study is focused on change of mechanical attributes, description of hysteresis loops and cyclic curve. After that follows the procedure of data analysis extracted from testing machine aimed to compare cyclic curve with tensile curve and its mathematical description.
Description
Citation
LEHNERT, O. Zpracování napěťově deformační odezvy v průběhu cyklického zatěžování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Prášil (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Posluchač představil komisi svou bakalářskou práci. Dále odpověděl na všechny otázky oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO