Úprava toku na vybrané lokalitě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity stávajícího koryta řeky Svratky v zájmovém území mezi Rajhradem a Židlochovicemi v ř. km 28,927 až ř. km 34,942. Posouzení proběhlo na základě hydraulického 1D modelu ve výpočtovém programu HEC-RAS. Dle zjištěných výsledků bylo dále navrženo zkapacitnění koryta a protipovodňové opatření, které má ochránit blízké intravilány před nebezpečnými škodami povodní.
This bachelor's thesis deals with the assessment of the capacity of the existing river Svratka in the area of interest between Rajhrad and Židlochovice at km 28,927 to km 34,942. The assessment was performed based on a hydraulic 1D model in the HEC -RAS calculation program. According to the results, improvement of the capacity of the river channel and flood control measures were proposed to protect nearby urban areas from dangerous flood damage.
Description
Citation
VOJTASOVÁ, S. Úprava toku na vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - místopředseda, Ing. Stanislav Kotaška - tajemník, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Špano, Ph.D. - člen, Ing. Michal Žoužela, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce student odpověděl na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentovi následující dotazy: Řešila jste majetkoprávní vypořádání ohledně návrhu protipovodňové ochrany? /student odpověděl Jaký byl účel změny trasy koryta?/student odpověděl Jak by se prováděla změna příčného profilu koryta?/student odpověděl Opevnění koryta v místech přirozeného rozlivu? Neuvažovala jste spíše s revitalizací a rozvolněním koryta pro nižší průtoky než Q5? /student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO