Charakterizace biologických účinků extraktů získaných z kvasinek a autotrofních mikroorganismů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Karotenogenní kvasinky a mikroskopické autotrofní mikroorganismy jsou v oblasti biotechnologického průmyslu stále více zkoumány, protože jsou schopny produkovat řadu látek se širokým spektrem využití. Mezi tyto látky patří především lipidy a karotenoidy, které nachází uplatnění v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak se budou tyto mikroorganismy chovat v přítomnosti stresových faktorů, a které z těchto stresů budou mít pozitivní vliv na produkci metabolitů, které lze dále využívat v různých odvětvích průmyslu. V teoretické části je vypracována charakterizace látek produkovaných karotenogenními kvasinkami, sinicemi a mikrořasami, které budou dále zkoumány v experimentální části. Mezi tyto metabolity patří především karotenoidy, což je široká skupina přirozeně se vyskytujících barviv, které mimo jiné vykazují antioxidační a provitamínovou aktivitu. Neméně významné látky produkované těmito organismy jsou lipidy, které jsou součástí buněčných membrán, slouží jako zásobárna energie a látky v lipidech obsažené jsou součástí prekurzorů mnoha hormonů. V buněčných stěnách kvasinek jsou také obsaženy -glukany, přičemž zájem o výzkumu jejich vlivu na imunutu stále roste. Dále jsou zmíněny analytické metody použité ke stanovení těchto látek a v neposlední řadě i stresové faktory a jejich efekty na buňky zmiňovaných organismů. Experimentální část se zabývá vystavením těchto mikroorganismů oxidačnímu stresu a stresu vyvolaného těžkými kovy. Cílem bylo tedy zjistit, jaké koncentrace těchto stresových faktorů jsou pro mikroorganismy smrtelné, a jaké jsou optimální pro zvýšení produkce výše zmíněných látek. Z kmenů kvasinek dosahovaly zvýšené produkce metabolitů kmeny Sporidiobolus pararoseus a Rhodotorula mucilaginosa vlivem selenanových iontů. Naopak kobalt projevil příznivý vliv pouze na akumulaci lipidů v buňkách a -glukanů. Pozitivní vliv selenu se také projevil u kmene Chlorella minutissima a Arthrospira maxima, nicméně nejvyšších změn v produkci metabolitů bylo dosaženo přídavkem optimální koncentrace roztoku indukujícího oxidační stres.
Carotenogenic yeasts and microscopic autotrophic microorganisms are increasingly being studied in the biotechnology industry because of their ability to produce a variety of substances with a wide range of utilization. These substances mainly include lipids and carotenoids, which are used in the food and pharmaceutical industries. The aim of this bachelor thesis is to determine the way these microorganisms behave in the presence of stress factors, and which of them would have a positive effect on the production of metabolites that can be further used in various industries. The theoretical part is dedicated to a characterization of substances produced by carotenogenic yeasts, cyanobacteria and microalgae, which will be further analyzed in the experimental part. The metabolites mainly include carotenoids, which are a wide group of naturally occurring pigments that possess, among other things, antioxidant and provitamin activity. No less important substances produced by these organisms are lipids, which are part of cell membranes, they also serve as a reservoir of energy, and the substances contained in lipids are part of the precursors of many hormones. Yeast cell walls also contain -glucans, which have many beneficial effects on immunity and human health. Due to this fact, interest in their research have been rising recently. The analytical methods used to determine these substances are also mentioned, as well as stress factors and their effects on the cells of the mentioned organisms. The experimental part deals with the exposure of these microorganisms to oxidative stress and stress caused by heavy metals. The aim was to analyze which concentrations of these stress factors are lethal to microorganisms, and which of them are optimal for increase of the production of the above-mentioned substances. Of the yeast strains, the strains Sporidiobolus pararoseus and Rhodotorula mucilaginosa achieved increased production of metabolites due to selenate ions. In contrast, cobalt had a beneficial effect only on the accumulation of lipids and -glucans in cells. The positive effect of selenium was also observed in the strain Chlorella minutissima and Arthrospira maxima, however, the most remarkable changes in the production of metabolites were achieved by the addition of the optimal concentration of the solution inducing oxidative stress.
Description
Citation
ŠPAČKOVÁ, D. Charakterizace biologických účinků extraktů získaných z kvasinek a autotrofních mikroorganismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. Byly experimenty prováděny v paralelním měření? Jaké byly použity koncentrace stresových látek? Jednalo se opravdu o stresovou situaci nebo se spíše jednalo o doplnění mikrobiogenních prvků? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. Uvádíte, že jste mikroorganismy stresovala dvojmocným selenem, je možné, aby selen nabýval toto oxidační číslo? Jakou látku jste používala pro stres? doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Co znamenají vzorky Co_1 až Co_5, které uvádíte v grafech? Co znamená toto označení? Jedná se o opakování? Studentka zodpověděla všechny doplňující dotazy členů komise, které byly v průběhu diskuze vzneseny. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO