Výroba ventilového sedla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby ventilového sedla z materiálu EN AW – ALMG3. Na základě literární studie problematiky stříhání, tažení a výpočtů bylo navržena výroba součásti ve sdruženém nástroji. Nástroj využívá normalizovaných komponent a je upnut na výstředníkovém lisu LEN 63C (výrobce ŠMERAL Trnava), s nominální tažnou silou 630 kN. Závěr práce pojednává o ekonomickém zhodnocení navržené technologie výroby.
This project developed within the bachelor studies of B-STG submits a proposal of a production technology of saddle valve made of EN AW – ALMG3 material. Based on a literary study of the problem of cutting, drawing and calculations manufacturing of the component in a production die was suggested. The production die uses a normalised component and is tightened on LEN 63C eccentric press (produced by ŠMERAL Trnava), with nominal drawbar pull 630 kN. The conclusion of the thesis deals with the economic benefit of the suggested manufacturing technology.
Description
Citation
KRAVAL, J. Výroba ventilového sedla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Kolik procent materiálu se z důvodu anizotropie přidává k přístřihu plechu? 2. Uveďte vztah pro výpočet střižné síly. 3. Z jakého důvodu byl zvolen jako materiál výtažku AlMg3? 4. Objasněte rozdílnou toleranci otvorů ve výrobku. 5. Vysvětlete použité značení tvrdosti HBW. 6. Jaký software byl použit pro simulaci tažení? 7. Vysvětlete prezentovaný nástřihovéhý plán, jakým způsobem jste určil šířku okraje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO