Kvalita pepře z hlediska obsahu piperinu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit kvalitu pepře dostupného v obchodní síti ČR. Kvalita vzorků pepře byla zjišťována na základě obsahu piperinu. Piperin byl ze vzorků pepře extrahován pomocí acetonu a extrakty byly následně analyzovány pomocí vysoko-účinné kapalinové chromatografie s hmotnostním detektorem. Ve všech vzorcích byl stanoven obsah vody titračně podle Karl-Fishera a obsah piperinu ve vzorcích byl následně přepočten na sušinu. Obsah piperinu v pepři se pohyboval od 49 do 90 mg/g a splňoval požadavky platné legislativy, která udává minimální obsah piperinu v pepři 4 %. Statistická analýza prokázala, že mezi jednotlivými vzorky pepře je z hlediska obsahu piperinu statisticky významný rozdíl, což poukazuje na fakt, že pepř od různých výrobců pochází z rozdílných zdrojů.
The aim of this bachelor's thesis was to determine the quality of pepper available in the commercial network of the Czech Republic. The quality of the pepper samples was determined based on the piperine content. Piperine was extracted from pepper samples using acetone and the extracts were subsequently analyzed using high-performance liquid chromatography with a mass detector. In all samples, the water content was determined by Karl-Fisher titration, and the piperine content in the samples was subsequently converted to dry matter. The content of piperine in pepper varied from 49 to 90 mg/g and met the requirements of the current legislation, which specifies a minimum piperine content of 4 % in pepper. Statistical analysis showed that there is a statistically significant difference between individual pepper samples in terms of piperine content, which points to the fact that pepper from different producers comes from different sources.
Description
Citation
LAMPLOT, M. Kvalita pepře z hlediska obsahu piperinu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a technologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. Víte, co je to kajenský pepř? Jak se liší od černého pepře? Zmínil jste možné použití spektrofotometrické metody, v čem vidíte její výhody při stanovení piperinu? prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Kolik vzorku pepře jste použili? Lišilo se množství piperinu? Jaký je rozdíl v obsahu piperinu mezi jednotlivými druhy pepře? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Všeobecně je koření náchylné pro mikrobiální kontaminaci, jaké kontaminace jsou na pepři nejčastější? Jaké jsou podmínky pro skladování? Jakým způsobem je možné se proti mikrobiálním kontaminacím bránit? Student odpověděl na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi student prokázal výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Student prokázal nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO