Výzkum obsahu rizikových prvků v materiálu PET lahví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá výzkumem obsahu rizikových prvků v materiálu rPETu (recyklovaný polyetylentereftalát), dodaných z různých zemí světa a studiu různých faktorů (typ kapaliny, teplota) na migraci antimonu z tohoto materiálu. Proces recyklace má potenciál zvýšit obsah nežádoucích látek a podpořit vznik degradačních produktů chemických přísad a vedlejších produktů polymerace a tím přispět k vyšší migraci těchto látek do potravin nebo simulantů potravin [1]. Dodané vzorky rPET byly před analýzou podrobeny totálnímu rozkladu v prostředí koncentrované kyseliny sírové a dusičné za působení mikrovlnného záření. Připravené vzorky byly analyzovány technikami atomové absorpční spektrometrie (AAS). Metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) byly stanoveny obsahy Sb a Zn, metodou elektrotermické atomové absorpční spektrometrie (ETAAS) byly stanoveny hodnoty koncentrací Pb, Cu, Zn, Cd, Cr a Ni. Dále touto metodou byly stanoveny koncentrace Sb při migračních experimentech. Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci autorky, ve které byly provedeny pilotní experimenty.
This thesis deals with the research of the content of risk elements in the material of rPET (recycled polyethylene terephthalate), supplied from various countries, and the study of different factors (type of liquid, temperature) on the migration of antimony from this material. The recycling process has the potential to increase the content of unwanted substances and promote the formation of degradation products of chemical additives and by-products of polymerization, thus contributing to higher migration of these substances into food or food simulants [1]. The supplied rPET samples were subjected to total decomposition in an environment of concentrated sulfuric and nitric acid under the influence of microwave radiation prior to analysis. Prepared samples were analyzed by atomic absorption spectroscopy (AAS) techniques. The contents of Sb and Zn were determined by flame atomic absorption spectrometry (FAAS), and the concentrations of Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, and Ni were determined by electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS). Additionally, the concentrations of Sb were determined by this method in migration experiments. This thesis builds upon the author's bachelor's thesis, which included pilot experiments.
Description
Citation
KRYŠTOFOVÁ, P. Výzkum obsahu rizikových prvků v materiálu PET lahví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (místopředseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) Krejčová Anna, doc. Ing., Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-22
Defence
Studentka prezentovala klíčové výsledky své diplomové práce. Po té komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka pohotově reagovala na doplňující dotazy členů komise. Prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Vyjádřila se k jednotlivým připomínkám a dotazům. Následovala ústní část SZZ. Otázky a poznámky z diskuze: prof. Svěrák - Analyzovala jste celé láhve nebo jen vločky? Odkud kovy ve vzorcích rPET pochází? Jak byly počty vzorků rozprostřeny mezi jednotlivé země? prof. Kučerík - Očekával jsem, že bude z výsledků vidět nějaká korelace s využitím sběrného zálohového systému. Z dostupných dat vyplývá, že k největší kontaminaci dochází u opakovaně recyklovaného PET. Při výluzích, jak horkou vodu jste použila? Co se děje s PET kolem 80 °C? Co se pak děje s jeho sorpčními vlastnostmi? doc. Zlámalová Gargošová - Po jak dlouhou dobu byl vzorek vody v kontaktu se vzorky PET? doc. Krejčová - Existuje legislativa pro testy na studium migrace látek z obalového materiálu pro potravinářské účely? Byl rozdíl v přípravě kalibrací s využitím kyselin pro rozklad a bez nich? doc. Vašinová Galiová - Ze které země pocházel největší počet vzorků a kolik?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO