Vliv tvaru elektrody na svarovou lázeň

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt je zaměřen na svařování metodou TIG. Při této metodě je používána netavící se wolframová elektroda, která může mít různé vrcholové úhly. O tom, jak úhel ovlivňuje svarovou lázeň, se literatury rozporují v názorech. Bylo vybroušeno šest různých úhlů elektrod, se kterými byly provedeny svary na uhlíkové oceli S235JR a austenitické korozivzdorné oceli x5CrNi1810. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí grafu, kde na ose x je úhel elektrody a na ose y hloubka a šířka svaru v milimetrech. Výsledkem bylo dokázání názoru, že s ostřejším úhlem elektrody se hloubka svaru zmenšuje a šířka zvětšuje.
The project is focused on welding of TIG method. In this method is used non-melting tungsten electrode, which can have different top angles. In different literature there are different opinions about how angle influence weld pool. It was sharpen six different angles of electrode with whom was done welds on carbon steel S235JR and on austenitic corrosion resistant steel x5CrNi1810. The evaluation was done with help of chart where on the axis x is angle of electrode and on axis y are depth and width weld in millimiters. The result of this project was the prove of opinion that with more sharper angle of electrode is depth of weld smaller and width bigger.
Description
Citation
HRÁDEK, J. Vliv tvaru elektrody na svarovou lázeň [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) Ing. Josef Pajer (člen) Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: Jak byly zajištěny konstantní podmínky při svařování? Vysvětlete, proč je větší průvar s větším úhlem elektrody? Jaké elektrody by bylo možné ještě použít a proč? Položené otázky student velmi dobře zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO