Inverzní výpočet napětí pro deformovanou konfiguraci levé srdeční komory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením MKP modelu levé srdeční komory z volně dostupného stl modelu získaného ze snímků magnetické rezonance a úpravou tohoto modelu, aby byl použitelný pro výpočet v programu Ansys MAPDL. Modelu byly v rámci práce definovány izotropní hyperelastické mechanické vlastnosti získané ze skutečných vlastností myokardu získaných z tahových zkoušek popsaných v přiložené literatuře. V rámci práce byl získán MKP model odpovídající beznapěťovému stavu levé srdeční komory a po zatížení této nulové geometrie došlo k rekonstrukci pole napětí zatížené geometrie. Zrekonstruované pole napětí nelze považovat za skutečné vzhledem k zidealizování materiálu a zanedbání působení tlaků na epikard levé srdeční komory.
The bachelor thesis deals with the development of a FEM model of the left ventricle from a freely available stl model obtained from magnetic resonance images and the modification of this model to make it usable for calculation in Ansys MAPDL. The model was defined with isotropic hyperelastic mechanical properties obtained from the actual myocardial properties obtained from tensile tests described in the accompanying literature. A FEM model corresponding to the stress-free state of the left ventricle was obtained and the stress field of the loaded geometry was reconstructed after loading this null geometry. The reconstructed stress field cannot be considered as real due to the idealization of the material and the neglect of the application of pressures on the epicardium of the left ventricle.
Description
Citation
ZAJAC, R. Inverzní výpočet napětí pro deformovanou konfiguraci levé srdeční komory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Proč jste v práci vyhodnocoval dané typy napětí? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO