Návrh rozvoje a řešení konfigurace sítě 22 kV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem této diplomové práce je návrh a řešení konfigurace sítě 22 kV v dané části města Brna. Přesně se jedná o městskou oblast Trnitá, ve které se během následujících pěti let očekávají investiční záměry. Práce je rozdělena na dvě části. Pro lepší porozumění problematice, se první, teoretická část zabývá popisem elektrizační soustavy (dělení elektrizační soustavy podle hladiny napětí, druhy vedení, druhy sítí a další části ES), řešení ustáleného chodu sítí (výpočet ustáleného chodu jako lineární a nelineární úloha, eliminace bilančního uzlu, iterační metody) a charakteristika distribuční sítě města Brna. Druhá část této diplomové práce se zabývá samotným návrhem rozvoje a řešením konfigurace sítě v závislosti na předpokládaném vývoji zatížení v oblasti Trnitá. Výsledkem je návrh na zbudování nové trafostanice 110/22 kV Opuštěná vybavené třemi transformátory, každý o jmenovitém výkonu SN = 40 MVA, a návrh změn v konfiguraci sítě 22 kV nutných jak pro zajištění napájení nových odběrů, tak pro zachování napájení stávajících odběrů.
The theme of this master‘s thesis is distribution network development and configuration in the part of Brno – Trnitá. There is expected to be investments there in the next few years. The thesis consists of two parts. For better understanding of this problem, the first theoretical part concerns with the description of electrical network (subdivision in accordance with voltage levels, conductor types, network types and other electrical network parts), solution of grid’s steady state (as a linear task and also non-linear task, elimination of the balancing node, the iterative method) and Brno distribution network characteristics. The second part concerns with distribution network development and configuration depending on anticipated load development in Trnitá. The result is proposal for transformer station construction Opuštěná fitted with three transformers of nominal output SN = 40 MVA and network configuration change required both for providing new consumption supply as well as sustaining current one.
Description
Citation
POSPÍŠIL, P. Návrh rozvoje a řešení konfigurace sítě 22 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci a v diskuzi odpovídal na položené otázky. Všechny otázky nebyly zcela zodpovězeny. Doplňující dotazy měli Ing. Potěšil na dislokaci rozvodny a doc. Haluzík na dimenzování sítí v dané oblasti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO