Využití radarových senzorů v mechatronice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá zkoumáním možností využití radarových senzorů v mechatronice. V teoretické části jsou popsány základní principy funkce mm-Wave FMCW radarového senzoru spolu s několika příklady jejich možných aplikací. V praktické části jsou popsány tři experimenty testující schopnosti tohoto senzoru. V rámci těchto experimentů bylo zjištěno, že radar je schopen přesně a spolehlivě sledovat polohu a rychlost pohybujícího se objektu. Problémy ovšem nastaly při pokusech o zjištění polohy statických objektů a o detekci tvaru či orientace jak objektů dynamických, tak i statických. Pro tyto účely se testovaný radar jeví jako nevhodný typ senzoru.
This work is studying the possibilities of using radar sensors in mechatronics. The theoretical part describes the basic principles of the mm-Wave FMCW radar sensor, along with several examples of their possible applications. The practical part describes three experiments testing the capabilities of this sensor. In these experiments, the the radar was found to be able to accurately and reliably track the position and speed of a moving object. However, problems arose when trying to determine the position of static objects and also when detecting the shape or orientation of both dynamic and static objects. For these purposes, the the tested radar appears to be an unsuitable type of sensor.
Description
Citation
PULEC, M. Využití radarových senzorů v mechatronice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou diplomovou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k diplomové práci, při které byly položeny následující dotazy: Popište heatmapu prezentovanou ve vaší práci. Jak radar dokáže určit místo v prostoru zachyceného bodu? Jaké je využití daného senzoru? Mohl byste uvést příklady? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO