Příspěvek ke stanovení hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-09
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Jednou z novinek nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) bylo opětné zavedení práva stavby do českého občanského práva (§ 1240 až § 1256). Vlastník pozemku může pozemek dočasně přenechat jiné osobě, které tam stavět umožní. Stavba je pak součástí práva stavby. Právo stavby je svým způsobem obdobné právu věcného břemene resp. dřívější situaci, kdy se pro daný případ uzavřela nájemní smlouva; bude tedy i způsob určení hodnoty (ceny) obdobný. Po znalci bude zpravidla požadováno určení ceny obvyklé, která podle § 492 NOZ je vyjádřením hodnoty věci. Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. spolu s prováděcí oceňovací vyhláškou č. 441/1913 Sb. problematiku ocenění práva stavby řeší, místy však problematicky, a nevztahuje se na všechny případy ocenění. Neřeší pak vůbec ocenění pozemku, zatíženého právem stavby. Této problematice se věnuje předkládaný příspěvek; problematice ocenění vlastního práva stavby bez stavby a se stavbou a také důležité problematice použité míry kapitalizace se bude autor věnovat v příspěvcích následujících.
One of the novelties of the new Civil Code no. 89/2012 Coll. (hereinafter NOZ) is the re-introduction of the right to build in the Czech civil law (§ 1240 and § 1256). A landowner may land temporarily leave the other person out there that building permits. The building is then part of the building right. Right to build it in a way similar to that easement, respectively, former situation where for a given case entered into a lease agreement; hence the method of determining the value (price) is like. After the experts will generally require the determination of the normal price, which according to § 492 NOZ is an expression of the value of things. Property Valuation Act no. 151/1997 Coll. together with a detailed valuation Decree no. 441/1913 Coll. the issue of the valuation of construction law fixes, but also problematic and not applicable in all cases awards. Does not address at all, then the valuation of land, buildings burdened law. This issue is discussed in the present contribution; the issue of the valuation of their law without building construction and the building will be presented in the paper follows.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2016. vol. 27, č. 2, s. 79-88. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO